Str. Republicii, Nr. 82B
Tel. 0244-340508
Fax. 0244-340428
Primarie
Consiliul local
Informatii utile

Parteneri
Nr. de vizitatori!
Pageviews Counter
online 2
Copyright 2006 Primaria Breaza
HOTARARE Nr. 144 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA, PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 143 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1672 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 142 PRIVIND ACORDAREA UNEI SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI
HOTARARE Nr. 141 PRIVIND ACORDAREA SALARIULUI DE MERIT
HOTARARE Nr. 140 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXELOR DE PASUNAT SI DE FANEATA
HOTARARE Nr. 139 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR EXERCITARII PREROGATIVELOR DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA BUNURILOR PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, DE CATRE TITULARII DREPTULUI DE ADMINISTRARE
HOTARARE Nr. 138 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 450 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT PE STR.PRIMAVERII, F.N., JUD.PRAHOVA SI CONCESIONAREA ACESTUIA IN VEDEREA REALIZARII UNEI LOCUINTE
HOTARARE Nr. 137 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 243 MP DIN TOTALUL DE 693 MP DIN MASURATORI, RESPECTIV 762 MP, CONFORM ACTULUI DE PROPRIETATE
HOTARARE Nr. 136 PRIVIND SUSPENDAREA OBLIGATIEI DE PLATA A CHIRIEI PREVAZUTA IN CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR.2795/22.02.2008
HOTARARE Nr. 135 PRIVIND APROBAREA NOULUI PRET AL APEI POTABILE SI CANALIZARE PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 134 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 133 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 47 MP, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 132 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 38 MP, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 131 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 130 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.65/31.07.2008 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BREAZA IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII DIN UNITATILE DE INVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 129 PRIVIND INCETAREA ACORDARII SPORULUI DE MOBILITATE PENTRU CONSILIERUL JURIDIC DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 128 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - "MODIFICARE RETRAGERI LATERALE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE (S=1050MP) IN ORASUL BREAZA, STR.MUNCII, NR.31, JUD.PRAHOVA"
HOTARARE Nr. 127 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE REGLEMENTARE A CIRCULATIEI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 126 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI BREAZA, PCT."BUDULICA-VALEA BELIEI"
HOTARARE Nr. 125 PRIVIND VANZAREA IN CONDITIILE LEGII A UNUI TEREN PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, IN SUPRAFATA DE 60 MP, SITUAT IN BREAZA, STR.ARMATA POPORULUI, NR.5A, JUD.PRAHOVA, CU DREPT DE PREEMTIUNE
HOTARARE Nr. 124 PRIVIND APROBAREA VANZARII IN CONDITIILE LEGII 85/1992, REPUBLICATA, MODIFICATA SI COMPLETATA, A IMOBILULUI PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, CU DESTINATIA LOCUINTA, SITUAT IN ORASUL BREAZA, FDT.LILIACULUI, NR.1, BL. 23, SC.A, AP. 4, TITULARULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
HOTARARE Nr. 123 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010
HOTARARE Nr. 122 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 121 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL CONSTITUIT PRIN CONTRIBUTIA CONSILIERILOR LOCALI
HOTARARE Nr. 120 PRIVIND APROBAREA REVIZUIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL "REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA"
HOTARARE Nr. 119 PRIVIND ASOCIEREA ORASULUI BREAZA CU CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, IN VEDEREA REALIZARII UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 118 PRIVIND ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU SI STABILIREA TAXELOR PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 117 PRIVIND VANZAREA IN CONDITIILE LEGII A DOUA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, IN SUPRAFATA TOTALA DE 245 MP, SITUATE IN BREAZA, STR.COLINEI, CU DREPT DE PREEMTIUNE
HOTARARE Nr. 116 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 7 "CRITERII DE SELECTIE" LA HCL NR. 23/26.03.2009 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN ORASUL BREAZA SI ATRIBUIREA IN GESTIUNE DELEGATA
HOTARARE Nr. 115 PRIVIND APROBAREA CONSUMULUI LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOTURISMELE AFLATE IN DOTAREA AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE BREAZA
HOTARARE Nr. 114 PRIVIND ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL BREAZA CU CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA IN VEDEREA PROMOVARII UNUI PROIECT DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 113 PRIVIND INSUSIREA PROCEDURII PENTRU EMITEREA AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE, NECESAR ELABORARII UNUI PUZ
HOTARARE Nr. 112 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 12 MP PROPRIETATE PUBLICA A ORASULUI BREAZA, SITUAT IN BREAZA, STR. REPUBLICII, F.N., JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 111 PRIVIND VALORIFICAREA PRIN VANZARE LA LICITATIE A AUTOVEHICULULUI CATEGORIA AUTOTURISM BREAK, MARCA DACIA 1310
HOTARARE Nr. 110 PRIVIND APROBAREA DESTINATIEI SUMEI CONSTITUITA DIN COTA DE DEZVOLTARE AFERENTA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI/DOTARI AFERENTE INFRASTRUCTURII SERVICIULUI
HOTARARE Nr. 109 PRIVIND COMPLETAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.6510/25.08.1999 INCHEIAT INTRE PRIMARIA ORASULUI BREAZA SI SC FLORICON SALUB SRL
HOTARARE Nr. 108 PRIVIND ANGAJAMENTUL CONSILIULUI LOCAL BREAZA DE A ASIGURA UNELE FINANTARI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "SALA DE SPORT" PRIN CNI
HOTARARE Nr. 107 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA COMPANIEI NATIONALE DE INVESTITII SA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3.300 MP PE TOATA DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "SALA DE SPORT"
HOTARARE Nr. 106 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 81/27.08.2009 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 105 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 11,1 HA, SITUAT IN PCT.TUDOSESTI-VALEA MORII, T 16, P 1080 SI P 1139
HOTARARE Nr. 104 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI BREAZA A IMOBILULUI COMPUS DIN CONSTRUCTIE IN SUPRAFATA DE 63 MP SI TEREN AFERENT IN SUPRAFATA DE 374 MP, SITUAT IN BREAZA, STR.REPUBLICII, NR.63, JUD.PRAHOVA - ZONA PARC BRANCOVEANU
HOTARARE Nr. 103 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 102 PRIVIND PROPUNEREA ACORDăRII DENUMIRII "DAN GRIGORESCU" BIBLIOTECII ORASENESTI BREAZA
HOTARARE Nr. 101 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA, DE CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, PE TOATA DURATA EXECUTARII CONSTRUCTIEI, CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
HOTARARE Nr. 100 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA, DE CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, PE TOATA DURATA EXECUTARII CONSTRUCTIEI, CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
HOTARARE Nr. 99 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 98 PENTRU APROBARE PUZ PRIVIND "RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI LOTIZARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE DE VACANTA (S=12.960 MP)" IN ORASUL BREAZA, STR.1 MAI, NR.52, T=28, P=201, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 97 PRIVIND INCHIRIEREA DIRECTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 3500 MP SITUATA IN BREAZA, STR. DN1, FNPODU- CORBULUI
HOTARARE Nr. 96 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA, A UNUI BUN IMOBIL - CLADIRE DE LOCUIT - SI APROBAREA VANZARII ACESTUIA IN CONDITIILE LEGII
HOTARARE Nr. 95 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA, A UNOR TERENURI SITUATE IN PCT.OGRADA
HOTARARE Nr. 94 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI BREAZA, DNEI.MARINA VOICA
HOTARARE Nr. 93 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 20/28.02.2008 PRIVIND APROBAREA SI REGLEMENTAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE SI BUNURI IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE INCHIRIERE
HOTARARE Nr. 92 PRIVIND STABILIREA UNOR TAXE LOCALE PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 91 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI DE REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEME DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA, A TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTIA/EXTINDEREA/REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA
HOTARARE Nr. 90 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE SITUATIE AL TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5000 MP, SITUAT IN ORASUL BREAZA, PCT.PRUND BELIA, ATRIBUIT IN FOLOSINTA GRATUITA SC ELSID SA
HOTARARE Nr. 89 PRIVIND APROBAREA UNOR COMPLETARI SI MODIFICARI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 88 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 87 PENTRU REVOCAREA UNOR DISPOZITII CUPRINSE IN HCL NR.69/30.07.2009 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TERENURI, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 86 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT PE STR. REPUBLICII, NR. 33, BL N5 SI CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 42 MP DIN ACESTA, PENTRU EXTINDEREA CONSTRUCTIEI AFLATA PE TERENUL ALATURAT ACESTEIA
HOTARARE Nr. 85 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 250 MP, SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI BREAZA, STR. OCINEI, NR. 2 BIS , JUD. PRAHOVA
HOTARARE Nr. 84 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 982,62 MP, SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI BREAZA, STR. GRIVITEI, NR.9 BIS , JUD. PRAHOVA, CU NUMARUL CADASTRAL 518
HOTARARE Nr. 83 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA, ANEXA LA HCL 40/30.04.2009
HOTARARE Nr. 82 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII TARGULUI DE TOAMNA SI A TAXELOR SPECIALE PERCEPUTE IN CADRUL FUNCTIONARII ACESTUIA, PENTRU ANUL 2009
HOTARARE Nr. 81 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 13/26.02.2009 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 80 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 79 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC, SITUAT IN BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 82
HOTARARE Nr. 78 PRIVIND APROBAREA REALIZARII UNEI PARCARI PE STR. REPUBLICII LA INTERSECTIA ACESTEIA CU STR. GEN. ION MANOLESCU SI PANA LA INTERSECTIA CU BDUL EROILOR
HOTARARE Nr. 77 PRIVIND ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR
HOTARARE Nr. 76 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
HOTARARE Nr. 75 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE ADMINISTRATIVE
HOTARARE Nr. 74 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI "INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA" LA HCL NR. 40/2009 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 73 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE SIGURANţA CIRCULAţIEI DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 72 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - "SCHIMBAREA DISTANTELOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI - IN VEDEREA AMPLASARII UNEI LOCUINTE"
HOTARARE Nr. 71 PRIVIND VANZAREA IN CONDITIILE LEGII A TERENULUI PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA IN SUPRAFATA DE 438 MP SITUAT IN BREAZA, STR.MIRON CAPROIU, NR.74C, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 70 PRIVIND APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV şI A STATUTULUI ASOCIAţIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARă DE UTILITăţI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE "PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEşEURILOR - PRAHOVA"
HOTARARE Nr. 69 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TERENURI, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 68 PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL BREAZA PENTRU EFECTUAREA OPERATIUNII JURIDICE DE DARE IN PLATA A UNOR BUNURI DE CATRE DEBITORUL SC HIDROJET SA BREAZA IN VEDEREA STINGERII PARTIALE A DATORIILOR INREGISTRATE CATRE BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 67 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 66 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.56/03.07.2008 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 65 PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE COLECTARE SI EPURARE APE UZATE PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 64 PENTRU OBTINEREA UNUI ACORD DE PRINCIPIU SOLICITAT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "VALEA PROVITEI", NECESAR REALIZARII UNUI PROIECT PUBLIC
HOTARARE Nr. 63 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 21/19.03.2007 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE REGLEMENTARE A CIRCULATIEI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 62 PRIVIND PROPUNEREA ACORDARII DENUMIRII "VIRGIL DUDAU" SALII DE SPORT DIN ORASUL BREAZA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 61 PRIVIND ELABORAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA DEPUNERII UNEI CERERI DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL DE INVESTITII "REABILITARE, MODERNIZARESI DEZVOLTARE UNITATI DE INVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA"
HOTARARE Nr. 60 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SIGURANTA CIRCULATIEI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 59 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 113/2008 PRIVIND INSUSIREA PROCEDURII PENTRU EMITEREA AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE, NECESAR ELABORARII UNUI PUZ
HOTARARE Nr. 58 PENTRU REVOCAREA ANEXEI II LA HCL NR. 39/2008 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2009
HOTARARE Nr. 57 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 56 PRIVIND EFECTUAREA SCHIMBULUI DE TEREN INTRE CONSILIUL LOCAL BREAZA SI DL.PURGHEL FLORIAN
HOTARARE Nr. 55 PRIVIND EFECTUAREA SCHIMBULUI DE TEREN INTRE CONSILIUL LOCAL BREAZA SI DOAMNA PESCARU AURICA
HOTARARE Nr. 54 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 31/26.03.2009 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI - CONSTRUCTIE PARTER (FOSTA CENTRALA TERMICA) SI A TERENULUI AFERENT ACESTEIA, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT IN BREAZA, CARTIER BLOCURI - ZONA LICEULUI TEORETIC "AUREL VLAICU"
HOTARARE Nr. 53 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI PARTERULUI CLADIRII COMPLEX SOCIAL - CULTURAL FILIALA NISTORESTI, IN UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR - GRADINITA NISTORESTI
HOTARARE Nr. 52 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR FORMULATE IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PE RAZA ORASULUI BREAZA PRIN CURSE REGULATE
HOTARARE Nr. 51 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 23/2009 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN ORASUL BREAZA SI ATRIBUIREA IN GESTIUNE DELEGATă
HOTARARE Nr. 50 PRIVIND UTILIZAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE RULMENT INCEPAND CU TRIM II
HOTARARE Nr. 49 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 48 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.20/28.02.2008 PRIVIND APROBAREA SI REGLEMENTAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE SI BUNURI IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE INCHIRIERE, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCL NR.34/30.04.2008
HOTARARE Nr. 47 PRIVIND DESEMNAREA UNEI PERSOANE PENTRU DEPUNERE CERERE DE PLATA LA APIA
HOTARARE Nr. 46 PRIVIND APROBAREA UNUI AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PUZ
HOTARARE Nr. 45 PRIVIND APROBAREA UNUI STUDIU DE CIRCULATIE PENTRU ZONA CENTRALA A LOCALITATII BREAZA
HOTARARE Nr. 44 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 49/29.06.2006 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL BREAZA IN CADRUL CONSILIULUI CONSULTATIV AL SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA
HOTARARE Nr. 43 PRIVIND ELIBERAREA DE ABONAMENTE DE PARCARE PE RAZA ORASULUI BREAZA, IN ZONA BLOCURILOR
HOTARARE Nr. 42 PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZATIILOR TAXI PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 41 PRIVIND INVENTARIEREA DISTINCTA IN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI BREAZA A SUPRAFETEI DE TEREN NECESARA REALIZARII UNEI INVESTITII DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 40 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 39 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR ASOCIERII DINTRE ORASUL BREAZA SI CS TRICOLORUL BREAZA, APLICABILE IN ANUL 2009
HOTARARE Nr. 38 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 13/26.02.2009 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 37 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 36 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL FINANCIAR 2008
HOTARARE Nr. 35 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, SITUAT IN PCT.GARA CFR, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 34 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 22/2009 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009 SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU TRIM.I SI II
HOTARARE Nr. 33 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 32 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.56/03.07.2008 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 31 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CONSTRUCTIE PARTER (FOSTA CENTRALA TERMICA) SI A TERENULUI AFERENT ACESTEIA, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT IN BREAZA, CARTIER BLOCURI ZONA LICEULUI TEORETIC AUREL VLAICU
HOTARARE Nr. 30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE ATELIER MANUFACTURIER (OBIECTE DE JOACA PENTRU COPII) SI ANEXA IN ORASUL BREAZA, STR.BUCEGI, NR.40, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI IN ORASUL BREAZA, LA INTERSECTIA STR. REPUBLICII CU STR.PLT.RADULESCU
HOTARARE Nr. 28 PRIVIND APROBAREA UNUI AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PUZ
HOTARARE Nr. 27 PRIVIND APROBAREA PLANUL URBANISTIC ZONAL - "ODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE SEDIU ADMINISTRATIV, ATELIER MANUFACTURIER, ANEXA" IN ORASUL BREAZA, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.15, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 26 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA, PAROHIEI PODU VADULUI
HOTARARE Nr. 25 PRIVIND MODIFICAREA CHIRIILOR PREVAUTE IN UNELE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 24 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXELOR DE PASUNAT SI DE FANEATA
HOTARARE Nr. 23 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN ORASUL BREAZA SI ATRIBUIREA IN GESTIUNE DELEGATA
HOTARARE Nr. 22 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009 SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU TRIM.I SI II
HOTARARE Nr. 21 PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PRESTAT POPULATIEI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 20 PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII SI VANZARII IN CONDITIILE LEGII 85/1992, REPUBLICATA A IMOBILULUI PROPRIETATE DE STAT, CU DESTINATIA LOCUINTA, SITUAT IN ORASUL BREAZA, AL. PARCULUI, NR. 5, BL. 14B, SC.B, ET.1, AP. 7, TITULARULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
HOTARARE Nr. 19 PRIVIND ACORDAREA UNEI SCUTIRI DNEI DRACEA EUFRUSINA DE LA PLATA TAXELOR AFERENTE ELIBERARII C.U. SI A.C.
HOTARARE Nr. 18 PRIVIND INSUSIREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA A UNOR PLANURI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
HOTARARE Nr. 17 PENTRU APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR PRIVIND NTOCMIREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA- ORAS BREAZA
HOTARARE Nr. 16 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII ORASULUI BREAZA CU JUDETUL PRAHOVA, N VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR- PRAHOVA
HOTARARE Nr. 15 PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI PARTENERIATUL ORASELOR MICI SI MIJLOCII DIN JUDETUL PRAHOVA, N VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR DE INTERES COMUN
HOTARARE Nr. 14 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI STATULUI DE FUNCAII AL CASEI DE CULTURA ION MANOLESCU BREAZA
HOTARARE Nr. 13 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI STATULUI DE FUNCTI AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 12 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII PENTRU SERVICIILE DE GOSPODăRIE şI NTREţINERE
HOTARARE Nr. 11 PRIVIND APROBAREA NOII STRUCTURI ORGANIZATORICE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 10 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICII/PRESTATII DIVERSE EXECUTATE CATRE TERTI DE SC HIDROPRAHOVA SA
HOTARARE Nr. 9 PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA, A SUMEI PENTRU PLATA CURSURILOR DE PREGATIRE, FORMARE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA A CONSILIERILOR LOCALI
HOTARARE Nr. 8 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI A SERVICIILOR DE PIATA PE TERITORIUL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 7 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR PENTRU INCLUDEREA LOCALITATII BREAZA IN PROGRAMUL DE IMPADURIRE A TERENURILOR DEGRADATE
HOTARARE Nr. 6 PRIVIND INCHIRIEREA DIRECTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 3500 MP SITUATA IN BREAZA, STR. DN1, FN- PODU-CORBULUI
HOTARARE Nr. 5 PRIVIND INCHIRIEREA DIRECTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 3000 MP SITUATA IN BREAZA, STR. DN1, FN- PODU-CORBULUI
HOTARARE Nr. 4 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008
HOTARARE Nr. 3 PRIVIND APROBAREA A DOUA AVIZE PREALABILE DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PUZ
HOTARARE Nr. 2 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 109/2008 PRIVIND REGLEMENTAREA MODALITATII DE UTILIZARE A SALII DE SPORT DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 1 PENTRU APROBAREA MASTER PLANULUI PRIVIND LUCRARILE DE REABILITARE A SISTEMELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI EPURAREA APELOR UZATE PENTRU JUDEţUL PRAHOVA
Institutii
Date de actualitate
Telefoane Utile
Politia 0244-340444
Pompieri 0244-340909
Polita Locala 0733936299
Jandarmeria  0747236447
Hidro 0244-341930
Electrica gratuit 0800150044 taxabil 0244929
Gaze gratuit 0800877778 taxabil 0244928
Numar de urgenta 112