ROMANIA

    JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL BREAZA

 

HOTARARE

privind aprobarea a doua avize prealabile de oportunitate pentru elaborare PUZ

 

Avand in vedere expunerea de motive nr.1003/22.01.2009, formulata de dl. Ferastraeru Nicolae;

Luand act de:

-                              raportul de specialitate nr. 1013/22.01.2009 intocmit de dl. Balescu Lucian, inspector in cadrul Biroului UATPM;

-  raportul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului… din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;

- avizul nr.1089/23.01.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prevederilor art. 32 alin. (1) lit. “b” din legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin OG nr. 27/2008 ;

Tinand seama de prevederile HCL nr. 113/18.12.2008 privind insusirea Procedurii pentru emiterea avizului prealabil de oportunitate, necesar elaborarii unui PUZ;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (9), art.115 lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

 

Art.1. Aproba urmatoarele doua avize prealabile de oportunitate privind :

1.      Elaborarea unui PUZ pentru construire hala manufacturiera (sortat si ambalat legume si fructe) si spatiu birouri P+1E, Anexa garaj si birou P+1E- modificare indicatori urbanistici (POT si CUT) si modificare distante fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei, in Breaza, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15 , proiectant SC Concise Consult SRL;

2.      Elaborare PUZ lotizare/parcelare pentru construirea unui ansamblu de locuinte de vacanta (11 locuinte tip 1 si 7 locuinte tip 2) in Breaza, str. 1 Mai, nr. 52, proiectant SC Pro-Invest SRL

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica: Prefecturii Prahova, Biroului UATPM si beneficiarilor.

 

 

 

Presedinte de Sedinta:                                                                                Contrasemneaza:

Consilier,                                                                                                     Secretar,

 

      Ioana Anghel                                                                                             Elena Moldoveanu

 

 

Breaza, 29 ianuarie 2009

Nr. 3