ROMANIA                                                                                                            

      JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL BREAZA

 

HOTARARE

privind  inchirierea directa a unei suprafete de teren de 3000 mp situata in Breaza, str. DN1, fn- Podu-Corbului

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 671/15.01.2009 formulată de dl. Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza;

Tinand seama de :

-          raportul de specialitate nr. 1051/23.01.2009 intocmit de dl. Radu Cristian, reprezentantul Biroului Agricol;

-          raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea domeniului public si privat, comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;

-          avizul nr.1092/23.01.2009 al secretarului orasului Breaza;

In  conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;

În temeiul  art. 36, alin. (5) lit. “b” raportat la alin. (2) lit. “c” si art.115, alin.(1), lit.”b”coroborat cu art.45, alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

 

Art.1. (1) Aproba inchirierea directa catre SC Augustin Trans SRL a terenului in suprafata de 3000 mp, proprietate privata a orasului Breaza, situat in Breaza, str. DN1, f.n- Podu-Corbului in vederea amenajarii unei organizari de santier necesara depozitarii materialelor si stationarii utilajelor implicate in lucrari de reabilitare a caii ferate.

(2) Inchirierea se aproba pe durata derularii contractului de prestari servicii intre SC Augustin Trans SRL si SC Elida Impex SRL, cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor semnatare.

(3)Chiria stabilita este in cuantum de 1,1 lei/mp/luna.  

Art.2.Terenul este identificat in schita de plan anexa la prezenta..

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala: Prefecturii Prahova, Biroului UIAPATPM, Serviciului financiar-contabil din cadrul Primariei orasului Breaza, SC Augustin Trans SRL, Biroului agricol .

 

 

  Preşedinte de Şedinta                                                                   Contrasemnează:

         Consilier,                                                                                          Secretar,

 

            Ioana Anghel                                                                        Elena Moldoveanu

 

Breaza, 29 ianuarie 2009

Nr. 5