ROMANIA                                                                   

      JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL BREAZA

 

 

HOTARARE

privind demararea procedurilor pentru includerea localitatii Breaza in “Programul de impadurire a terenurilor degradate”

 

Având în vedere expunerea de motive nr.51002/08.01.2009, formulata de dl.Catalin Mihalache, consilier local;

Luand act de:

-          raportul de specialitate nr.1066/23.01.2009 intocmit de dna.Ioana Bondoc, inspector cu atributii delegate privind realizarea de proiecte cu finantare internationala completat cu raportul nr. 51002/2008;

-          raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului

public si privatcomert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 

-          avizul nr.1087/23.01.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu disp.art.2 lit.”e” din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protectie;

In temeiul art.36, alin.(2) lit.”b” si alin. (9), art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu

art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata.

 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

 

Art.1. Aproba demararea procedurilor pentru includerea localitatii Breaza in “Programul de impadurire a terenurilor degradate” in vederea obtinerii de fonduri europene .

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Prefecturii Prahova si Biroului de proiecte cu finantare internationala.

 

Presedinte de sedinta,                                                            Contrasemneaza,

          Consilier,                                                                                Secretar,

     Ioana Anghel                                                                        Elena Moldoveanu

 

 

 

Breaza, 29 ianuarie 2009

Nr. 7