Hotarari Consiliu

2021  2020  2019201820172016201520142013201220112010200920082007
HOTARARE Nr.  77 privind modificarea bugetului local pe anul 2021 și a Listei obiectivelor de investiții, anexa 7 la HCL nr. 41/22.04.2021
HOTARARE Nr.  76 pentru desemnarea președintelui de ședință
HOTARARE Nr.  75 privind mandatarea Primarului orasului Breaza sa semneze actul aditional la contractul de inchiriere nr.1105/20.06.2014
HOTARARE Nr.  74 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii str.Garii, ultimul tronson – Gara, oras Breaza, jud.Prahova”
HOTARARE Nr.  73 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Orasul Breaza si Asociatia Go4Fun
HOTARARE Nr.  72 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.9502/26.07.2011
HOTARARE Nr.  71 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.9501/26.07.2011
HOTARARE Nr.  70 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.8633/08.09.2015, modificat si completat prin acte aditionale
HOTARARE Nr.  69 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de facilitati fiscale, de natura scutirii de la plata impozitului pe cladiri si teren, datorate bugetului local al orasului Breaza de catre intreprinderile care isi desfa§oara activitatea in cadrul Parcului Industrial Breaza
HOTARARE Nr.  68 pentru completarea HCL nr.38/2020 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2021
HOTARARE Nr.  67 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Breaza pentru anul financiar 2020
HOTARARE Nr.  66 privind modificarea HCL nr. 12/31.01.2019 privind reglementare modalității de utilizare a Sălii de sport din orașul Breaza
HOTARARE Nr.  65 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Breaza, aprobat prin HCL nr. 27/2012
HOTARARE Nr.  64 privind modificarea contractului de concesiune nr. 12861/23.10.2006, modificat și completat prin acte adiționale
HOTARARE Nr.  63 privind încetarea aplicabilității HCL 145/2014 și a HCL nr. 135/2015
HOTARARE Nr.  62 privind trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al orașului Breaza
HOTARARE Nr.  61 privind încetarea aplicabilității prevederilor cuprinse în HCL nr. 113/21.12.2006
HOTARARE Nr.  60 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi-Strada Școlii – Cartier Podu Corbului”
HOTARARE Nr.  59 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparație Str. Frunzelor, intersecție cu DN1 pe lungime de 125 ml, carosabil și rigole ape pluviale”
HOTARARE Nr.  58 pentru modificarea Anexei 2 la HCL nr. 63/23.07.2020
HOTARARE Nr.  57 privind majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Breaza SRL
HOTARARE Nr.  56 pentru completarea HCL nr. 2/2020 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din orașul Breaza și aprobarea „Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare”, modificată
HOTARARE Nr.  55 privind mandatarea domnului Novac Bogdan Cristian, primarul orașului Breaza în Adunarea Generală a Acționarilor ai SC Hidro Prahova SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv al SC Hidro Prahova SA
HOTARARE Nr.  54 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a Certificatului/adeverinței de Atestare a Edificării/Extinderii Construcțiilor de pe raza orașului Breaza
HOTARARE Nr.  53 privind aprobarea participării în cadrul schemei de finanțare E.L.E.N.A. (European Local Energy Assistance)
HOTARARE Nr.  52 privind avizarea comisiilor de concurs/examen pentru concursul organizat de Spitalul de Boli Pulmonare Breaza în vederea ocupării posturilor de director financiar-contabil și de director medical
HOTARARE Nr.  51 privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a UAT Breaza
HOTARARE Nr.  50 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor școlare acordate în învățământul preuniversitar de stat din orașul Breaza
HOTARARE Nr.  49 asocierea orașului Breaza cu o persoană juridică
HOTARARE Nr.  48 privind aprobarea avizării comisiilor de concurs/examen pentru concursul organizat de Spitalul de Boli Pulmonare Breaza în vederea ocupării posturilor de director financiar-contabil și de director medical
HOTARARE Nr.  47 privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Breaza a unei suprafețe de teren
HOTARARE Nr.  46 pentru completarea preambulului HCL nr. 26/25.03.2021 privind acordarea scutirii de la plata taxelor de emitere autorizație de construire pentru SC ZHANGSHI MACHINERY ROMÂNIA SRL
HOTARARE Nr.  45 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției locale la nivelul orașului Breaza pe anul 2021
HOTARARE Nr.  44 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției locale la nivelul orașului Breaza
HOTARARE Nr.  43 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza, la data de 31.03.2021
HOTARARE Nr.  42 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2022
HOTARARE Nr.  41 privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2021 și estimări 2022-2024
HOTARARE Nr. 40 privind acordarea Mandatului special de reprezentare a Orașului Breaza în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”
HOTARARE Nr.  39 privind aprobarea Acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unități Administrativ Teritoriale din Județul Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova” și mandatarea Primarului orașului Breaza să semneze acest document
HOTARARE Nr. 38 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Parcului Industrial Breaza și a altor documente aprobate prin HCL nr. 18/2019
HOTARARE Nr. 37 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul național de dezvoltare locală, pentru lucrările rest de executat, obiectiv „Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orașul Breaza, județul Prahova”
HOTARARE Nr. 36 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru lucrările rest de executat, obiectiv „Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orașul Breaza, județul Prahova”, derulat prin PNDL, Etapa I
HOTARARE Nr. 35 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a orașului Breaza
HOTARARE Nr. 34 privind emiterea unui acord de principiu al Consiliului Local Breaza în vederea inițierii unui proiect de realizare a unei infrastructuri destinată iubitorilor de sport – acrobație – drumeție cu bicicleta, cu scopul revitalizării turismului local
HOTARARE Nr. 33  privind emiterea unui acord de de principiu ai Consiliului Local Breaza în vederea inițierii unui proiect de monitorizare a calității aerului în orașul Breaza
HOTARARE Nr. 32 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 4 m.p., situat în Piața orașului
HOTARARE Nr. 31  privind prelungirea contractului de închiriere nr.6142/11.05.2011
HOTARARE Nr. 30 privind prelungirea contractului de închiriere nr.6141/11.05.2011
HOTARARE Nr. 29 privind prelungirea contractului de închiriere nr.6140/11.05.2011
HOTARARE Nr. 28 privind prelungirea contractului de închiriere nr.6139/11.05.2011
HOTARARE Nr.27 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcție și teren, doamnei Neague Maria
HOTARARE Nr. 26 privind acordarea scutirii de la plata taxelor de emitere autorizație de construire pentru SC ZHANGSHI MACHINERY ROMÂNIA SRL
HOTARARE Nr. 25 privind modificarea și completarea HCL Breaza nr. 48/19.08.1997
HOTARARE Nr. 24 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al orașului Breaza care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Breaza
HOTARARE Nr. 23 privind emiterea unui acord de principiu al Consiliului Local Breaza în vederea încheierii unui parteneriat cu un ONG pentru dezvoltarea în orașul Breaza a unui Centru Educational-Expozițional
HOTARARE Nr. 22 privind mandatarea Primarului orașului Breaza să semneze actul adițional la contractul de închiriere nr.1105/20.06.2014
HOTARARE Nr. 21 privind acordarea unei reduceri de la plata impozitului pentru construcție și teren numitei Rusu Petruşca
HOTARARE Nr. 20 privind prelungirea contractului de închiriere nr.3393/16.03.2011
HOTARARE Nr. 19 privind aprobarea Siglei Clubului Sportiv Orășenesc „Tricolorul” Breaza
HOTARARE Nr. 18 privind revocarea HCL Nr.149/20.12.2012
HOTARARE Nr. 17 privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinația de locuință aflat în proprietatea privată a orașului Breaza
HOTARARE Nr. 16 pentru modificarea HCL nr.98/29.08.2019 privind prelungirea unor contracte de concesiun
HOTARARE Nr. 15 privind inventarierea în domeniul privat al orașului Breaza a unei suprafețe de teren
HOTARARE Nr. 14 privind acordul Consiliului Local Breaza pentru schimbarea temporară a destinației imobilului Sală de Sport „Virgil Dudău” în Centru de vaccinare împotriva COVID-19
HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Orășenesc„ Tricolorul” Breaza
HOTARARE Nr. 12 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particulare de pe raza orașului Breaza, pentru anul școlar 2021-2022
HOTARARE Nr. 11 privind asocierea orașului Breaza cu Liceul Teoretic „Aurei Vlaicu ” Breaza și Centrul Cultural „Ion Manolescu” Breaza
HOTARARE Nr. 10 pentru modificarea și completarea HCL nr.176/29.11.2017 privind constituirea Comisiei de Siguranța Circulației pe raza orașului Breaza
HOTARARE Nr. 9 pentru modificarea HCL nr.26/28.02.2018
HOTARARE Nr. 8 privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere pentru terenuri cu destinația curte
HOTARARE Nr. 7 privind transmiterea dreptului de închiriere asupra terenului proprietate publică a orașului Breaza, situat în Breaza, str. Victoriei, F.N, noului proprietar al construcției amplasată pe acesta
HOTARARE Nr. 6 pentru modificarea HCL nr.130/31.10.2019
HOTARARE Nr. 5 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pentru anul 2021
HOTARARE Nr. 4 privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap
HOTARARE Nr. 3 privind punerea la dispoziție către operatorul SC Hidro Prahova SA a unor bunuri imobile declarate de uz și interes public local din componența sistemelor de utilități publice
HOTARARE Nr. 2 privind declararea unor bunuri imobile ca bunuri de uz și interes public local
HOTARARE Nr. 1 privind utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetar al anului 2020
HOTARARE Nr. 133 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
HOTARARE Nr. 132 acordarea unei reduceri de la plata impozitului
HOTARARE Nr. 131 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru constructie si teren numitilor Burlacu Maria si Burlacu Gheorghe
HOTARARE Nr. 130 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 668/04.01.2005, modificat si completat prin acte aditionale
HOTARARE Nr. 129 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute in favoarea SNTGN „Transgaz” SA asupra unor terenuri proprietate privata a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 128 pentru modificarea HCL nr. 111/26.11.2020 privind stabilirea Consiliului de Administratie al Centrului Cultural „Ion Manoleseu” Breaza
HOTARARE Nr. 127 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 479/14.01.2015
HOTARARE Nr. 126 privind modificarea contractului de Inchiriere nr. 11128/10.08.2010, modificat si completat prin acte aditionale
HOTARARE Nr. 125 pentru modificarea HCL nr. 50/2018 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarilor impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite cu pana la 500% si a criteriilor de incadrare a imobilelor in cladiri si terenuri neingrijite
HOTARARE Nr. 124 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasuIui Breaza, la data de 10.12.2020
HOTARARE Nr. 123 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
HOTARARE Nr. 122 pentru modificarea HCL nr.107/05.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Breaza in Consiliile de Administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamant de pe raza orasului Breaza
HOTARARE Nr. 121 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Breaza
HOTARARE Nr. 120 pentru modificarea HCL nr. 9/2016 privind aprobarea conditiilor de repartizare, inchiriere, exploatare si administrarea a spatiilor cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea privata a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 119 pentru modificarea HCL nr.96/22.09.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren aflat in proprietatea publica a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 118 privind aprobarea incheierii contractului de consultanta/asistenta/reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Orasului Breaza prin Primar, Primarului orasului Breaza, Primariei orasului Breaza precum si ale Comisiei Locale de aplicare a Legii nr. 18/1991, in fata instantelor de judecata
HOTARARE Nr. 117 pentru modificarea HCL nr. 18/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Parcului Industrial Breaza si a altor documente
HOTARARE Nr. 116 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Breaza in Consiliul de Administrate al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr. 115 pentru modificarea HCL nr.176/29.11.2017 privind constituirea Comisiei de Siguranta Circulatiei pe raza orasului Breaza
HOTARARE Nr. 114 privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publica
HOTARARE Nr. 113 privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în OrasuI Breaza
HOTARARE Nr. 112 pentru modificarea HCL nr„ 83/2013 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Orasenesc „Tricolorul” Breaza ca institutie publica in subordinea Consiliului Local Breaza
HOTARARE Nr. 111 privind stabilirea Consiliului de Administratie al Centrului Cultural ,,Ion Manolescu” Breaza
HOTARARE Nr. 110 privind mandatarea Primarului orasului Breaza sa semneze actul aditional la contractul de inchiriere Nr. 1105/20.06.2014
HOTARARE Nr. 109 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
HOTARARE Nr. 108 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a cheltuielilor aferente proiectului „Implementarea sistemului integrat pentru invatamant on-line in cadrul centrului bugetar Liceul Teoretic ’’Aurel Vlaicu”, Oras Breaza. scoala digitala de calitate”
HOTARARE Nr. 107 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Breaza in Consiliile de Administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamant de pe raza orasului Breaza
HOTARARE Nr. 106 privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orasului Breaza
HOTARARE Nr. 105 privind alegerea viceprimarului orasului Breaza
HOTARARE Nr. 104 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARARE Nr. 103 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr. 102 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Breaza la data de 30.09.2020
HOTARARE Nr. 101 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 si a Listei obiectivelor de investitii, anexa 7 la HCL nr.15/2020
HOTARARE Nr. 100 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
HOTARARE Nr. 99 privind alocarea unor sume din bugetul local, parohiilor de pe raza orasului Breaza
HOTARARE Nr. 98 privind transmiterea dreptului de inchiriere asupra terenului proprietate publica a orasului Breaza, situat in Breaza, str. Victoriei, f.n, noului proprietar al constructiei amplasata pe acesta
HOTARARE Nr. 97 privind inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Breaza a doua suprafete de teren
HOTARARE Nr. 96 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publici a unui teren aflat in proprietatea publica a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 95 privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de dezinsectie, deratizare si dezinfectie din cadrul serviciului de salubrizare al orasului Breaza, judet Prahova
HOTARARE Nr. 94 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Breaza
HOTARARE Nr. 93 privind aprobarea organizarii si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Breaza si a serviciilor publice locale/institutiilor publice din subordine
HOTARARE Nr. 92 pentru aprobare PUZ – Ridicare restrictie de construire si schimbare de destinatie teren (Suprafata 1626 mp) din zona institutii si servicii si locuinte in zona institutii si servicii pentru amplasare spatiu comercial si amenajare acces (S-2592 mp) in oras Breaza str. Repubiicii (DJ 101R) nr. 24, nr. cadastral 24073 Tarla 28, Parcelele Cc535 si A536
HOTARARE Nr. 91 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 si modificarea Listei obiectivelor de investitii, anexa 7 Ja HCL nr. 15/20.02.2020
HOTARARE Nr. 90 privind acordul Consiliului Local Breaza in vederea inscrierii dreptului de proprietate privata a orasului Breaza asupra terenului cu nr. cadastral 30356
HOTARARE Nr. 89 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economci pentru obiectivul “Proiect tehnic si realizare sistem de supraveghere video in orasul Breaza”
HOTARARE Nr. 88 privind acordul Consiliului Local Breaza pentru demararea procedurilor necesare amenajarii unei parcari pe str. Ocinei, oras Breaza
HOTARARE Nr. 87 privind acordul Consiliului Local Breaza pentru functionarea Bibliotecii orasenesti in spatiul situat in Breaza, Al. Parcului, bl.24, parter
HOTARARE Nr. 86 pentru modificarea HCL nr. 87/2018, privind transmiterea in administrarea Clubului Sportiv Orasenesc „Tricolorul” Breaza a unor bunuri imobile, proprietate publica a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 85 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul constructie si teren, doamnei Neagoe Steliana
HOTARARE Nr. 84 pentru aprobarea unor masuri privind circulatia rutiera in orasuI Breaza
HOTARARE Nr. 83 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri aflate in proprietate privata a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 82 privind stabilirea chiriei minime pentru inchirierea unor terenuri proprietate privata a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 81 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren proprietate privata a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 80 privind aprobarea darii in administrare a unor mijloace fixe proprietate privata orasului Breaza, catre Spitalui de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr. 79 privind aprobarea asocierii orasului Breaza cu judetul Prahova in vederea realizarii unui obiectiv de interes public
HOTARARE Nr. 78 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 si modificarea Listei obiectivelor de investitii, anexa 7 la HCL nr. 15/20.02.2020
HOTARARE Nr. 77 pentru desemnarea presedintelui de sedinta
HOTARARE Nr. 76 pentru modificarea HCL nr.115/27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparatii teren sport din „groapa” Parc Brancoveanu si pista din jurul acestui teren”, oras Breaza, judetul Prahova
HOTARARE Nr. 75 privind declararea dezvoltarii unei zone din Orasul Breaza, prin extinderea intravilanului -intocmire PUZ extindere intravilan, parcelare si reglementare urbanistica terenuri, ca fiind de utilitate publica
HOTARARE Nr. 74 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.8034/21.06.2012, modificat si completat prin acte aditionale
HOTARARE Nr. 73 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 13564/05.10.2010, modificat si completat prin acte aditionale si acordul privind subinchirierea imobilului
HOTARARE Nr. 72 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.13.566/05.10.2010, modificat si completat prin acte aditionale
HOTARARE Nr. 71 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 13567/05.10.2010, modificat si completat prin acte aditionale
HOTARARE Nr. 70 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.13.577/05.10.2010, modificat si completat prin acte aditionale
HOTARARE Nr. 69 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.13.565/05.10.2010, modificat si completat prin acte aditionale
HOTARARE Nr. 68 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a trei terenuri proprietate privata a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 67 privind modificarea si completarea HCL Breaza nr. 49/19.08.1997, 50/19.08.1997si nr. 51/19.08.1997
HOTARARE Nr. 66 pentru modificarea contractului nr. 12085/09.08.2019 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan in orasul Breaza, judetul Prahova
HOTARARE Nr. 65 pentru modificarea Anexelor 1-3 la Caietul de sarcini pentru delegarea prin concesiune a activitatilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie din orasul Breaza, aprobat prin HCL nr. 45/30.04.2020
HOTARARE Nr. 64 privind avizarea ,,Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova – revizuit 2019″ si acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al orasului Breaza, domnul Richea Gheorghe
HOTARARE Nr. 63 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor locale pentru anul 2020 pentru acele activitati economice care au fost intrerupte pe perioada starii de urgenta
HOTARARE Nr. 62 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul constructice si teren, doamnei Neague Maria
HOTARARE Nr. 61 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul constructie si teren, doamnei Tapu Maria
HOTARARE Nr. 60 privind acordarea mandatului special de reprezentare a Orasului Breaza in AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru managementui Apei Prahova”
HOTARARE Nr. 59 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Breaza, la data de 30.06.2020
HOTARARE Nr. 58 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 si modificarea Listei obiectivelor de investitii, anexa 7 la HCL nr.15/20.02.2020
HOTARARE Nr. 57 privind stabilirea unor masuri referitoare la exonerarea obligatiilor de plata a chiriilor pentru unele imobile proprietatea Orasului Breaza, in contextul pandemiei SARS-CoV-2
HOTARARE Nr. 56 privind revizuirea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al orasului Breaza, aprobat prin HCL nr. 15/2007
HOTARARE Nr. 55 privind acordul Consiliului Local Breaza pentru demararea procedurilor necesare in vederea achizitionarii unor imobile
HOTARARE Nr. 54 privind inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Breaza a unei suprafete de teren
HOTARARE Nr. 53 pentru modificarea Anexelor 1-3 la Caietul de sarcini pentru delegarea prin concesiune a activitatilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie din orasul Breaza, aprobat prin HCL nr. 45/30.04.2020
HOTARARE Nr. 52 privind modificarea sediului social al SC Parc Industrial Breaza SRL
HOTARARE Nr. 51 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparatie str. Gara, ultimul tronson-Gara, oras Breaza, jud. Prahova”
HOTARARE Nr. 50 pentru modificarea HCL nr. 128/31.10.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru lucrarea de investitii ,,Reabilitare si modernizare retea de iluminat public stradal-achizitionare lampi cu LED pe strazile laterale in orasul Breaza, judetul Prabova”
HOTARARE Nr. 49 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Breaza pentru anul financiar 2019
HOTARARE Nr. 48 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 si a Listei obiectivelor de investiti, anexa 7 la HCL nr. 15/2020
HOTARARE Nr. 47 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
HOTARARE Nr. 46 pentru modificarea HCL or. 69/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr. 45 pentru modificarea si completarea HCL nr.103/29.08.2019, privind aprobarea documentatiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitati de dezinsectie, deratizare si dezinfectie din cadrul serviciului de salubrizare al orasului· Breaza, judet Prahova
HOTARARE Nr. 44 pentru modificarea si completarea HCL 18/26.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Parcului Industrial Breaza si a altor documente
HOTARARE Nr. 43 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajistilor proprietate privata a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 42 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 11128/10.08.2010, modificat si completat prin acte aditionale si acordul privind subinchirierea imobilului
HOTARARE Nr. 41 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privata a orasului Breaza, situat in Breaza, Pct. Malaele, noului proprietar al constructiilor amplasate pe acesta
HOTARARE Nr. 40 pentru modificarea HCL nr. 10/2020 privind acordarea ‘ diplomei de aur” si a unui sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au implinit 50 de ani, respectiv 70 de ani de casatorie neintrerupta, domicilitate pe raza orasului Breaza si indreptarea unei erori materiale
HOTARARE Nr. 39 privind aprobarea Iistei de prioritati pentru repartizarea spatiilor cu destinatia locuita, aflate in proprietatea privata a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 38 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2021
HOTARARE Nr. 37 privind aprobarea contului de executie al bugetului  local al orasului Breaza, la data de 31.03.2020
HOTARARE Nr. 36 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
HOTARARE Nr. 35 pentru modificarea HCL nr. 92/2016 privind aprobarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Breaza
HOTARARE Nr. 34 privind utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local Breaza
HOTARARE Nr. 33 privind majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Breaza SRL
HOTARARE Nr. 32  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, jud. Prahova, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 31 privind aprobarea vanzarii imobilului -apartamentul nr.3 apartinand domeniului privat al orasului Breaza, situat in Breaza, Fdt. Liliacului, bl. 14B, sc. B, parter
HOTARARE Nr. 30 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Breaza a unor suprafete de teren
HOTARARE Nr. 29 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 94.940 m.p., proprietate privata a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 28 pentru modificarea HCL nr. 2/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din orasul Breaza si aprobarea ,,Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare”
HOTARARE Nr. 27  pentru completarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a transportului in regim de taxi si in regim de inchiriere, aprobat prin HCL nr. 124/31.08.2017
HOTARARE Nr. 26  privind stabilirea numarului si al cuantumului burselor acordate in invatamantul preuniversitar de stat din orasul Breaza
HOTARARE Nr. 25 pentru modificarea HCL nr. 10/2020 privind acordarea,, diplomei de aur” si a unui sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au implinit 50 de ani, respectiv 70 de ani de casatorie neintrerupta, domicilitate pe raza orasului Breaza
HOTARARE Nr. 24 privind punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020 a terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investitii
HOTARARE Nr. 23 privind aprobarea asigurarii de catre DAT Breaza a unor sume restante pentru lucrarile facturate conform contractului de lucrari nr. 13613/16.09.2015
HOTARARE Nr. 22 privind validarea mandatului de consilier local al dlui Nistorescu Vasile
HOTARARE Nr. 21 privind stabilirea unor situatii deosebite, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARARE Nr. 20 pentru modificarea HCL nr. 9/2016 privind aprobarea conditiilor de repartizare, inchiriere, exploatare si administrarea a spatiilor cu destinatia de Iocuinta aflate in proprietatea privata a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 19 pentru aprobarea unor masuri privind circulatia rutiera in orasul Breaza
HOTARARE Nr. 18 privind transmiterea dreptului de inchiriere asupra terenului proprietate privata a orasului Breaza, situat in Breaza, str. Republicii, nr. 67B, noului proprietar al constructiei amplasata pe acesta
HOTARARE Nr. 17 pentru modificarea HCL nr. 123/31.10.2019 privind prelungirea. unor contracte de inchiriere
HOTARARE Nr. 16 privind utilizarea in anul 2020 a excedentului bugetar al anului 2019
HOTARARE Nr. 15 privind aprobarea bugetului local al orasului Breaza si a bugetelor ordonatorilor tertiari de credite, pe anul 2020
HOTARARE Nr. 14 pentru modificarea HCL nr. 73/2019 privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan in orasul Breaza, judeful Prahova
HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de deszapezire din cadrul serviciului de salubrizare al orasului Breaza, judet Prahova
HOTARARE Nr. 12 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 36/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
HOTARARE Nr. 11 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si a unitatilor de invatamant particulare de pe raza orasului Breaza, pentru anul scolar 2020-2021
HOTARARE Nr. 10 privind acordarea „ diplomei de aur” si a unui sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au lmplinit 50 de ani, respectiv 70 de ani de casatorie neintrerupta, domicilitate pe raza orasului Breaza
HOTARARE Nr. 9 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, pentru anul 2020
HOTARARE Nr. 8 privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza asupra imobilului situat in Breaza, str. Ocinei, nr. 181
HOTARARE Nr. 7 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru spatiile locative cu destinatia de locuinte
HOTARARE Nr. 6 privind aprobarea inchirierii unei suprafete locative cu destinatia de locuinta
HOTARARE Nr. 5 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap
HOTARARE Nr. 4 privind aprobarea organizarii si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Breaza si a serviciilor publice locale/institutiilor publice din subordine
HOTARARE Nr. 3 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din orasul Breaza, aprobat prin HCL nr. 18/2017
HOTARARE Nr. 2 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din orasul Breaza si aprobarea ,,Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare”
HOTARARE Nr. 1  pentru modificarea HCL nr. 110/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Breaza si serviciilor publice din subordine
HOTARARE Nr. 153 privind modificarea si completarea Anexei la HCL nr.144/10.12.2019
HOTARARE Nr. 152 privind aprobarea incheierii unui act adifional la contractul individual de munca nr. 2/14.01.2019 incheiat intre SC Parc Industrial Breaza SRL si dl. Vilaescu Florian
HOTARARE Nr. 151 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Iluminat stradal subteran Bld.Eroilor, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 150  privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru terenul situat in Breaza, Irimesti, f.n
HOTARARE Nr. 149  pentru completarea HCL nr.41/2015, privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru activitatea de “Prestari servicii” cu autovehiculele si utilajele apartinand Primariei orasului Breaza
HOTARARE Nr. 148 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al orasului Breaza
HOTARARE Nr. 147 privind modificarea statului de funcfii al Centrului Cultural “Ion Manolescu” Breaza
HOTARARE Nr. 146 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 §i modificarea Listei obiectivelor de investi{ii, anexa 7 la HCL nr. 35/2019
HOTARARE Nr. 145 privind aprobarea contului de execute al bugetului local al ora§ului Breaza, la data de 11.12.2019
HOTARARE Nr. 144privind aprobarea ,,intelegerii de Cooperare intre Orasul Breaza, judetul Prahova din Romania si Orasul Taormina, provincia Messina, regiunea Sicilia din Republica ltaliana”
HOTARARE Nr. 143 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
HOTARARE Nr. 142 privind acordarea unor premii sportivilor care au obtinut performante deosebite la actiuni sportive interne si internationale
HOTARARE Nr. 141 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 si modificarea Listei obiectivelor de investitii, anexa 7 la HCL nr. 35/2019
HOTARARE Nr. 140 privind acordarea unei reduceri de la plata impozitului
HOTARARE Nr. 139 pentru modificarea HCL nr. 50/2018 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarilor impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite cu pana la 500% si a criteriilor de incadrare a imobilelor in cladiri si terenuri neingrijite
HOTARARE Nr. 138 privind stabilirea unei situatii deosebite, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARARE Nr. 137 privind acordarea unor facilitati fiscale
HOTARARE Nr. 136 privind majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Breaza SRL
HOTARARE Nr. 135 privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de deszapezire din cadrul serviciului de salubrizare al orasului Breaza, judet Prahova
HOTARARE Nr. 134 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 si a Listei obiectivelor de investiti, anexa 7 la HCL nr. 35/2019
HOTARARE Nr. 133 privind acordarea scutirii de Ia plata impozitului pentru constructie si teren doamnei Boncu Anica
HOTARARE Nr. 132 privind acordarea scutirii de Ia plata impozitului pentru constructie si teren numitilor Burlacu Maria si Burlacu Gheorghe
HOTARARE Nr. 131 pentru modificarea HCL nr. 18/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Parcului Industrial Breaza si a altor documente
HOTARARE Nr. 130 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de facilitati fiscale, de natura scutirii de Ia plata impozitului pe cladiri si teren, datorate bugetului local al orasului Breaza de catre intreprinderile care isi desfaoara activitatea in cadrul Parcului Industrial Breaza
HOTARARE Nr. 129 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Breaza
HOTARARE Nr. 128 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru lucrarea de investitii „Reabilitare si modernizare retea de iluminat public stradal- achizitionare de Iampi cu LED pe strizile laterale in orasul Breaza, judetul Prahova”
HOTARARE Nr. 127 privind aprobarea incheierii contractului de consultanta/asistent/reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Orasului Breaza prin Primar, Primarului orasului Breaza, Primariei orasului Breaza precum si ale Comisiei Locale de aplicare a Legii n r. 18/1991, in fata instantelor de judecata
HOTARARE Nr. 126 privind aprobarea indicatorilor tehniico-economici pentru obiectivul „Reparatie prin asfaltare a tronsonului de drum str. 30 Decembrie, partea dreapta, tronson cuprins intre str. Lazului si str. Talii, sensul de circulatie Breaza-Comarnic si zona de denivelari, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 125 privind acordarea mandatului special de reprezentare a Orasului Breaza in AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”
HOTARARE Nr. 124 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor destinate inchirierii, construite prin ANL in orasul Breaza
HOTARARE Nr. 123 privind prelungirea unor contracte de inchiriere
HOTARARE Nr. 122 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 22 m.p., situat in Piata orasului
HOTARARE Nr. 121  privind aprobarea incbirierii unui imobil cu destinatia de locuinta aflat in proprietatea privata a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 120 privind inventarierea unui imobil in domeniul privat al orasului Breaza
HOTARARE Nr. 119  privind inventarierea unui imobill in domeniul privat al orasului Breaza
HOTARARE Nr. 118 privind aprobarea organizarii si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Breaza si a serviciilor publice locale/institutiilor publice din subordinea Consiliului Local Breaza
HOTARARE Nr. 117 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Breaza, Ia data de 30.09.2019
HOTARARE Nr. 116 pentru modificarea HCL nr. 92/2016 privind aprobarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Breaza
HOTARARE Nr. 115 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al pietei orasului Breaza
HOTARARE Nr. 114 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 si a Listei obiectivelor de investitii, anexa 7 Ia HCL or. 35/2019
HOTARARE Nr. 113 privind stabilirea chiriei minime pentru inchirierea imobilelor proprietate publica a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 112 privind aplicarea prevederilor sentintei nr. 795/2018 a Tribunalului Prahova
HOTARARE Nr. 111 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii str.Vasile Alecsandri, de la intersectia str.Copenhaga pana la str.Miron Caproiu, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 110 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 si a Listei obiectivelor de investitii, anexa 7 la HCL nr. 35/2019
HOTARARE Nr. 109 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil (spatiu comercial /chiosc si terenul aferent), in suprafata construita de 3 m.p., situat in Piata orasului
HOTARARE Nr. 108 pentru aprobarea unor masuri privind circulatia rutiera in orasul Breaza
HOTARARE Nr. 107 privind alipirea unor suprafete de teren proprietate privata a orasului Breaza, in suprafafa totala de 211 mp, situate in Breaza, str. Campului, nr. 19A
HOTARARE Nr. 106 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al dnei Oprea Dorina
HOTARARE Nr. 105 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Orasul Breaza si Clubul de Turism si Arte Escamonde Ploiesti
HOTARARE Nr. 104 privind aprobarea documentatiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de deszapezire din cadrul serviciului de salubrizare al orasului Breaza, judet Prahova
HOTARARE Nr. 103 privind aprobarea documentatiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de dezinsecpe, deratizare si dezinfecpe din cadrul serviciului de salubrizare al orasului Breaza, judet Prabova
HOTARARE Nr. 102 privind aprobarea organizarii Targului Traditional de Toamna Breaza si a taxelor speciale percepute in cadrul functionarii acestuia, pentru anul 2019
HOTARARE Nr. 101 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcponare al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr. 100 privind desemnarea reprezentanplor Consiliului Local al orasului Breaza in Consiliile de Administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamant de pe raza orasului Breaza
HOTARARE Nr. 99 pentru modificarea HCL nr.26/28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor permanente din extravilanul orasului Breaza, aflate in domeniul privat al localitatii
HOTARARE Nr. 98 privind prelungirea unor contracte de concesiune
HOTARARE Nr. 97 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului proprietate privata a orasului Breaza cu numar cadastral 29912
HOTARARE Nr. 96 privind inventarierea unor imobile in domeniul privat al orasului Breaza
HOTARARE Nr. 95 privind revocarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local Breaza
HOTARARE Nr. 94 privind alocarea unor sume din bugetul local, parohiilor de pe raza orasului Breaza
HOTARARE Nr. 93 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Locuri de joaca pentru copii Pare Brancoveanu”, oras Breaza
HOTARARE Nr. 92 privind modificarea bugetului local pe anul 2019
HOTARARE Nr. 91  pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Parcului Industrial Breaza si a altor documente aprobate prin HCL nr. 18/2019
HOTARARE Nr. 90 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 si a Listei obiectivelor de investitii, anexa 7 la HCL nr. 35/2019
HOTARARE Nr. 89 pentru completarea Anexei II la HCL nr. 110/2017, astfel cum a fost modificata prin Anexa II la HCL nr. 4/31.01.2019
HOTARARE Nr. 88 pentru modificarea HCL nr. 66/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul “Amenajare „Groapa” (terasare si executie rigole de scurgere si gradene) Parc Brancoveanu”
HOTARARE Nr. 87 pentru modificarea HCL nr.30/2017, privind acordarea unui premiu anual veteranilor de razboi care locuiesc pe raza orasului Breaza
HOTARARE Nr. 86 pentru modificarea HCL nr. 98/2013 privind modificarea HCL nr. 83/2013 §i aprobarea Regulamentului de organizare si funcponare a Clubului Sportiv Orasenesc „TricoloruI” Breaza, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARARE Nr. 85 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.9438/2015
HOTARARE Nr. 84 pentru aprobarea unor masuri privind circulatia rutiera in orasul Breaza
HOTARARE Nr. 83 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcfie si teren, doamnei Neague Maria
HOTARARE Nr. 82 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul constructie si teren, doamnei Neagoe Steliana
HOTARARE Nr. 81 privind aprobarea propunerii de „Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor destinate inchirierii” construite prin ANL in orasuI Breaza
HOTARARE Nr. 80 pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis de natura scutirilor de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local al orasului Breaza de catre intreprinderile care isi desfasoara activitatea in cadrul Parcului Industrial Breaza
HOTARARE Nr. 79 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Breaza in Consiliul de administrate al Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza
HOTARARE Nr. 78 pentru modificarea si completarea HCL nr.18/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcfionare a serviciului public de salubrizare din orasul Breaza
HOTARARE Nr. 77 privind stabilirea unei situatii deosebite, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARARE Nr. 76 pentru modificarea HCL nr. 16/31.01.2017 privind acordarea „ diplomei de aur” si a unui sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, domicilitate pe raza orasului Breaza
HOTARARE Nr. 75 privind schimbarea denumirii unei unitatii de invajtamant
HOTARARE Nr. 74 pentru modificarea HCL nr.87/2018, privind transmiterea in administrarea Clubului Sportiv Orasenesc „Tricolorul” Breaza a unor bunuri imobile, proprietate publica a orasului Breaza
HOTARARE Nr. 73 privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan in orasul Breaza, judetul Prahova
HOTARARE Nr. 72 privind aprobarea asocierii orasului Breaza cu judepil Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public
HOTARARE Nr. 71 privind aprobarea contului de execute al bugetului local al orasului Breaza, la data de 30.06.2019
HOTARARE Nr. 70 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 §i a Listei obiectivelor de investitii, anexa 7 la HCL nr. 35/2019
HOTARARE Nr. 69 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr. 68 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul individual de munca nr. 2/14.01.2019 incheiat intre SC Parc Industrial Breaza SRL si dl. Vilaescu Florian
HOTARARE Nr. 67 pentru modificare Anexei 1 la HCL nr. 30/28.03.2019 privind aprobarea documentatiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati din cadrul serviciului de salubrizare al orasului Breaza, judet Prahova
HOTARARE Nr. 66 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare „Groapa” (terasare si execute rigole de scurgere si gradene) Parc Brancoveanu”
HOTARARE Nr. 65 pentru modificarea Anexei 2 la HCL nr. 140/29.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii Fdt.Liliacului, lungime 120 m, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 64 pentru modificarea Anexei 2 la HCL nr. 139/29.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii strada Victoriei, lungime 170 m, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 63 pentru modificarea Anexei 2 la HCL nr. 138/29.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Repartfii strada Caraiman, lungime 267m, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 62 pentru modificarea Anexei 2 la HCL nr. 137/29.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii Aleea Parcului, lungime 45m, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 61 privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al orasului Breaza, veteranilor de razboi
HOTARARE Nr. 60 privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru terenuri apartinand domeniului public al orasului Breaza
HOTARARE Nr. 59 privind inventarierea unor imobile in domeniul privat al orafului Breaza
HOTARARE Nr. 58 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social -compartiment ingrijiri la domiciliu cod serviciu social 8810 ED-H, aprobat prin HCL nr. 110/2018
HOTARARE Nr. 57 privind aprobarea regulamentului de organizare si functonare al Directiei de asistenta sociala, compartiment functional in aparatul de specialitate al primarului, infiintata in subordinea Consiliului Local al orasului Breaza
HOTARARE Nr. 56 privind aprobarea organizarii si statului de functi al aparatului de specialitate al Primarului orasului Breaza si a serviciilor publice locale/institupilor publice din subordine
HOTARARE Nr. 55 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare si reabilitare Bdul Eroilor, jud. Prahova”, faza DALI
HOTARARE Nr. 54 privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitafii de maturare, spalare, stropire §i mtrefinere a cailor publice din cadrul serviciului de salubrizare al orasului Breaza, judet Prahova
HOTARARE Nr. 53 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al orasului Breaza
HOTARARE Nr. 52 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al orasului Breaza
HOTARARE Nr. 51  pentru modificarea unor hotarari adoptate de Consiliul Local Breaza
HOTARARE Nr. 50 privind acordul Consiliului Local Breaza in vederea inscrierii dreptului de proprietate privata a orasului Breaza asupra terenurilor cu nr. cadastral 29973, respectiv 29975
HOTARARE Nr. 49 privind aprobarea lucrarilor de investitii pe anul 2019 in cadrul sistemului de alimentare cu apa al orasului Breaza, care se vor realiza cu finanlizare din fonduri proprii ale operatorului/Fond IID
HOTARARE Nr. 48 privind asocierea orasului Breaza cu Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu ” Breaza si Centrul Cultural „Ion Manolescu” Breaza
HOTARARE Nr. 47 privind modificarea bugetului local pe anul 2019 si a Listei obiectivelor de investitii anexa 7 la HCL nr. 35/2019
HOTARARE Nr. 46 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Breaza pentru anul financial* 2018
HOTARARE Nr. 45 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare „Groapa” (terasare si executie rigole de scurgere si gradene) Parc Brancoveanu
HOTARARE Nr. 44 pentru modificarea HCL nr. 42/2018 privind aprobarea documentatiei privind delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan in orasul Breaza
HOTARARE Nr. 43 privind acordul Consiliului Local Breaza în vederea înscrierii dreptului de proprietate privată a oraşului Breaza asupra terenului cu nr. cadastral 26135
HOTARARE Nr. 42 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a unei suprafeţe de teren proprietate privată a oraşului Breaza, situat în Breaza, Fdt. Teilor, fn
HOTARARE Nr. 41 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcţie şi teren, doamnei Ţapu Maria
HOTARARE Nr. 40 privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Breaza
HOTARARE Nr. 39 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere, în oraşul Breaza, aprobat prin HCL nr. 124/31.08.2017
HOTARARE Nr. 38  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza la trimestrul I al anului financiar 2019
HOTARARE Nr. 37 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza la trimestrul I al anului financiar 2019
HOTARARE Nr. 36  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
HOTARARE Nr. 35  privind aprobarea bugetului local al oraşului Breaza şi a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2019
HOTARARE Nr. 34 privind aprobarea sublocaţiunii parţiale a terenului situat în Breaza, Al. Parcului, fn care face obiectul contractului de închiriere nr. 10317/06.07.2017 către SC ESU WASH POINT SRL
HOTARARE Nr. 33 privind aprobarea organizării, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural “Ion Manolescu” Breaza ca urmare a reorganizării în instituţie de spectacole şi concerte
HOTARARE Nr. 32 pentru modificarea HCL nr. 112/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „CNI”S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea aşezământului cultural „Ion Manolescu”, oraş Breaza, judeţul Prahova”
HOTARARE Nr. 31 privind acordarea unei scutiri de la plata impozitului
HOTARARE Nr. 30 privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare al oraşului Breaza, judeţ Prahova
HOTARARE Nr. 29  privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică constituită la nivelul oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 28 privind aprobarea constituirii unui drept de uz şi servitute în favoarea SNTGN „Transgaz” SA Mediaş asupra unor terenuri proprietate privată a oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 27 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor bunuri proprietatea oraşului
HOTARARE Nr. 26  privind modalitatea de consultare, la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism
HOTARARE Nr. 25    pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de consultare, la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism
HOTARARE Nr. 24  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafeţe de teren
HOTARARE Nr. 23  pentru modificarea HCL nr. 16/2018
HOTARARE Nr. 22 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Parcului Industrial Breaza şi a altor documente aprobate prin HCL nr. 18/2019
HOTARARE Nr. 21 pentru modificarea şi completarea Anexei 2 la HCL nr. 125/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a pieţei oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 20 pentru stabilirea unor măsuri privind circulaţia în oraşul Breaza
HOTARARE Nr.  19  privind aprobarea actului adiţional -cadru Ia contractele de închiriere/concesiune încheiate pentru terenuri pajişte ce intră sub incidenţa prevederilor OUG nr. 34/2013, modificată şi completată
HOTARARE Nr. 18 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Parcului Industrial Breaza şi a altor documente
HOTARARE Nr. 17 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală
HOTARARE Nr. 16 privind aprobarea valorii actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor de interes local în oraşul Breaza, judeţul Prahova”, propus în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală
HOTARARE Nr. 15 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particulare de pe raza oraşului Breaza, pentru anul şcolar 2019-2020
HOTARARE Nr. 14 pentru modificarea HCL nr.8/2018, privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 13 privind acordul Consiliului Local Breaza cu demararea procedurilor pentru preluarea în proprietate publică a oraşului Breaza a bunurilor care aparţin SC Hidrojet SA Breaza, în vederea alipirii acestora la Parcul Industrial Breaza
HOTARARE Nr.12 privind reglementarea modalitatii de utilizare a Sălii de sport din oraşul Breaza
HOTARARE Nr.11 privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
HOTARARE Nr.10 privind darea în administrare a imobilelor (teren şi construcţie) pe care este înfiinţat Parcul Industrial Breaza
HOTARARE Nr.9 privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 334 mp, situat în Breaza, str. Drum Nou, fn, număr cadastral 25030
HOTARARE Nr.8 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 2 (două) spaţii comerciale (chioşcuri), în suprafaţă utilă de 2,70 m.p./fiecare, situate în incinta staţiilor de transport în comun din oraşul Breaza
HOTARARE Nr.7 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Oraşului Breaza
HOTARARE Nr.6 privind aprobarea noii structuri organizatorice a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din oraşul Breaza şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestui serviciu
HOTARARE Nr.5 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pentru anul 2019
HOTARARE Nr.4 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 110/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi serviciilor publice din subordine
HOTARARE Nr.3 privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetar al anului 2018
HOTARARE Nr.2 privind aprobarea contractului individual de muncă al administratorului SC Parc Industrial Breaza SRL
HOTARARE Nr.1 privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a UAT Breaza
HOTARARE Nr. 145 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru construcţie şi teren doamnei Boncu Anica
HOTARARE Nr. 144 pentru modificarea Anexei 3 la HCL nr. 110/25.10.2018 privind înfiinţarea serviciului social – „Compartiment îngrijiri la domiciliu”, modificarea numărului de personal, a statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice/instituţiilor publice din subordine
HOTARARE Nr. 143 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 12.12.2018
HOTARARE Nr. 142 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr. 141 pentru desemnarea preşedintelui de şedinţă
HOTARARE Nr. 140 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de “Reparatii Fdt.LiliacuIui, lungime 120 m, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 139 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de “Reparatii strada Victoriei, lungime 170 m, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 138 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii strada Caraiman, lungime 267 m, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 137 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii Aleea Parcului, lungime 45m, oras Breaza”
HOTARARE Nr. 136 privind inventarierea unui imobil in domeniul privat al orasului Breaza
HOTARARE Nr. 135 pentru modificarea HCL nr. 118/2018 privind stabilirea agentilor economici care vor fi cuprinsi in Programul de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare ce urmeaza a fi distribuite raponalizat populatiei, in situatii deosebite stabilite de lege
HOTARARE Nr. 134 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru constructie si teren numitilor Burlacu Maria si Burlacu Gheorghe
HOTARARE Nr. 133 privind indreptarea unei erori materiale existenta in HCL nr.l 15/25.10.2018
HOTARARE Nr. 132 pentru stabilirea unor masuri privind circulatia in orasul Breaza
HOTARARE Nr. 131 pentru completarea HCL nr.l 13/29.08.2013, privind aprobarea locatiilor de asteptare a clientilor pentru taxiurile care detin autorizatie in vederea efectuarii transportului in regim de taxi pe raza orasului Breaza
HOTARARE Nr. 130 privind aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor
HOTARARE Nr. 129 privind aprobarea finantarii de catre UAT Breaza a sumei restante corespunzatoare cotei parti de participare a MDRAP pentru lucrarile facturate conform contractului de lucrari nr. 13613/16.09.2015
HOTARARE Nr. 128 pentru modificarea si completarea HCL nr. 55/2014 privind inventarierea in domeniul public al orasuIui Breaza a unor obiective/sisteme publice de alimentare cu apa incluse in ProiectuI „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova”
HOTARARE Nr. 127 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 40/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
HOTARARE Nr. 126 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr. 125 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de “Reparatii casa domeniu privat Stefan cel Mare (reparatii acoperis)”
HOTARARE Nr. 124 Pentru modificarea HCL nr. 165/2016 privind aprobarea instalarii unui sistem video in punctelestrategice ale orasului Breaza
HOTARARE Nr. 123 Privind acordul de principiu al consiliului local Breaza in vederea accepatarii unei donatii
HOTARARE Nr. 122 Privind rectificarea bugetului pe anul 2018
HOTARARE Nr. 121 Privind majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Breaza SRL
HOTARARE Nr.120 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţie prin asfaltare DJ 206 (str.Tălii) de la DJ101R (str.30Decembrie) până în Punct Plai Belia, oraş Breaza”
HOTARARE Nr.119 privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs şi a Procedurii de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Clubului Sportiv Orăşenesc „Tricolorul” Breaza
HOTARARE Nr.118 privind stabilirea agenţilor economici care vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în situaţii deosebite stabilite de lege
HOTARARE Nr.117 A privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „înfiinţare Parc Industrial Breaza”
HOTARARE Nr.116 pentru completarea HCL nr.41/2015 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru activitatea de “Prestări servicii” cu autovehiculele şi utilajele aparţinând Primăriei oraşului Breaza
HOTARARE Nr.115 privind prelungirea contractului de închiriere nr.1588/01.11.2013, modificat şi completat prin acte adiţionale
HOTARARE Nr.114 privind stabilirea structurii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor şi repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL în oraşul Breaza, str. Griviţei, nr.9bis
HOTARARE Nr.113 privind alipirea unor suprafeţe de teren proprietate publică a oraşului Breaza, în suprafaţă totală de 38.909 mp, situate în Breaza, str. Republicii, nr. 63
HOTARARE Nr.112 pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Breaza aprobat prin HCL nr. 56/2007
HOTARARE Nr.111 privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public „Reparaţie prin asfaltare DJ 206 (Str.Tălii) de Ia DJ 101R (str.30 Decembrie) până în punct Plai Belia”
HOTARARE Nr.110 privind înfiinţarea serviciului social – „Compartiment îngrijiri la domiciliu”, modificarea numărului de personal, a statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice/instituţiilor publice din subordine
HOTARARE Nr.109 privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul garanţiilor locale
HOTARARE Nr.108 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.09.2018
HOTARARE Nr.107 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.106 privind aprobarea demarării procedurilor pentru angajare administrator CSO Tricolorul Breaza
HOTARARE Nr.105 privind alocarea unor sume din bugetul local, parohiilor de pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr,104 pentru modificarea HCL nr. 42/26.04.2018 privind aprobarea documentaţiei privind delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în oraşul Breaza
HOTARARE Nr.103 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.102 privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea facilităţilor fiscale prevăzute de art.20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare
HOTARARE Nr.101 pentru modificarea Anexei II Ia HCL nr. 81/26.07.2018 privind aprobarea organizării şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice locale/instituţiilor publice din subordine
HOTARARE Nr.100 privind aprobarea studiului de oportunitate şi raportului de evaluare pentru achiziţionarea unui teren
HOTARARE Nr.99 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza
HOTARARE Nr.98 privind inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a unui imobil
HOTARARE Nr.97 privind concesionarea prin licitatie publică a unor spatii din incinta imobilului situat in Breaza, str. 23 August, nr. 132
HOTARARE Nr.96 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.95 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliile de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr.94 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 29/29.03.2018 privind înfiinţarea societăţii comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL şi a actului constitutiv
HOTARARE Nr.93 privind aprobarea organizării Târgului Tradiţional de Toamnă Breaza şi a taxelor speciale percepute în cadrul funcţionării acestuia, pentru anul 2018
HOTARARE Nr.92 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 87/2018 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Orăşenesc „Tricolorul” Breaza a unor bunuri imobile, proprietate publică a oraşului Breaza
HOTARARE Nr.91 privind modificarea caietului de sarcini al serviciului pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Oraşul Breaza, Judeţul Prahova aprobat prin HCL nr. 42/2018
HOTARARE Nr.90 pentru revocarea HCL nr. 23/2016 privind acordul Consiliului Local Breaza în vederea aderării Oraşului Breaza la Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova
HOTARARE Nr.89 pentru modificarea contractului de concesiune nr. 7641/28.05.2010
HOTARARE Nr.88 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr. 12/2018
HOTARARE Nr.87 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Orăşenesc „Tricolorul” Breaza a unor bunuri imobile, proprietate publică a oraşului Breaza
HOTARARE Nr.86 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
HOTARARE Nr.85 privind prelungirea contractului de închiriere nr.8633/08.09.2015, modificat şi completat prin acte adiţionale
HOTARARE Nr.84 privind transmiterea dreptului de închiriere asupra terenului proprietate publică a oraşului Breaza, situat în Breaza, str. Victoriei, fn, noului proprietar al construcţiei amplasată pe acesta
HOTARARE Nr.83 privind acordul Consiliului Local Breaza pentru demararea procedurilor necesare în vederea achiziţionării unui imobil (teren)
HOTARARE Nr.82 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 7 – Strada Orizontului – punct Bran”
HOTARARE Nr.81 privind aprobarea organizării şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice locale/instituţiilor publice din subordine
HOTARARE Nr.80 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2018
HOTARARE Nr.79 privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ şi TEMA DE PROIECTARE, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DAL1), pentru investiţia “ LUCRĂRI DE MODERNIZARE ŞI REABILITARE B- DUL EROILOR,ORAŞ BREAZA ”
HOTARARE Nr.78 pentru completarea HCL nr.48/31.05.2012 privind stabilirea taxelor pentru utilizarea obiectivului “ Teren de minifotbal şi clădire administrativă”, proprietate publică a oraşului Breaza situat în Breaza, pct. “Groapă”
HOTARARE Nr.77 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.76 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr.75 pentru modificarea HCL nr. 60/31.05.2018 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenuri aparţinând domeniului public/privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr.74 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Consiliului Local Breaza
HOTARARE Nr.73 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcţie şi teren, doamnei Neagoe Steliana
HOTARARE Nr.72 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcţie şi teren, doamnei Ţapu Maria
HOTARARE Nr.71 pentru completarea HCL nr. 16/31.01.2017 privind acordarea „ diplomei de aur” şi a unui sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, domicilitate pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr.70 privind amplasarea unei plăci comemorative pe Monumentul Eroilor Obelisc cu Vulturul din Breaza
HOTARARE Nr.69 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
HOTARARE Nr.68 privind modificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.67 privind aprobarea finanţării de către UAT Breaza a sumei restante corespunzătoare cotei părţi de participare a Asociaţiei de proprietari nr.4 pentru lucrările facturate conform contractului de lucrări nr. 13613/16.09.2015
HOTARARE Nr.66 privind actualizarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr.65 pentru actualizarea actului constitutiv al societăţii comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL aprobat prin HCL nr. 38/2018
HOTARARE Nr.64 pentru aprobare PUZ – Schimbare parţială destinaţie teren din zona căi de comunicaţii în zona mixtă locuinţe şi instituţii şi servicii şi modificare reglementări urbanistice pentru amplasare bloc locuinţe pentru tineri (Sst= 2997 mp)”
HOTARARE Nr.63 privind stabilirea unor măsuri în vederea extinderii reţelei de alimentare cu gaze naturale pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr.62 privind acordul Consiliului Local Breaza pentru realizarea unor demersuri în vederea cumpărării de către Oraşul Breaza a unei suprafeţe de teren
HOTARARE Nr.61 pentru modificarea HCL nr. 31/29.03.2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Oraşului Breaza
HOTARARE Nr.60 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenuri aparţinând domeniului public/privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr.59 pentru revocarea HCL nr. 39/18.04.2018 privind aprobarea organizării, statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza
HOTARARE Nr.58 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule special destinate serviciilor funerare pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr.57 privind inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a unui teren
HOTARARE Nr.56 privind Invent urlcmi unor imobile în domeniul privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr.55 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Breaza a unui bun mobil pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorflcării şi, după caz, casării acestuia
HOTARARE Nr.54 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza pentru anul financiar 2017
HOTARARE Nr.53 privind modificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.52 privind acordarea unui premiu sportivei Ilinca Şandru pentru rezultatul obţinut la Campionatul Naţional de Karate Tradiţional, grupa Juniori I
 HOTARARE Nr.51 privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului dedicat Centenarului Marii Uniri – Centrul European al Iei, în oraşul Breaza
 HOTARARE Nr.50 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite
 HOTARARE Nr.49 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţie str. Republicii, de la Pod peste Vâlcelul Câmpului până la intersecţia cu str. Armoniei, oraş Breaza”
 HOTARARE Nr.48 privind aprobarea lucrărilor de investiţii pe anul 2018 în cadrul sistemului de alimentare cu apă al oraşului Breaza, care se vor realiza cu finanţare din fonduri proprii ale operatorului/Fond IID
 HOTARARE Nr.47 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiştilor-fâneţe proprietate privată a oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.46 pentru completarea HCL nr.88/27.06.2013 privind aprobarea cuantumul chiriilor percepute pentru folosirea terenurilor proprietate privată a oraşului Breaza închiriate în baza HCL nr. 117/2007, cu modificările şi completările ulterioare
 HOTARARE Nr.45 pentru modificarea şi completarea Anexelor la Regulamentul privind reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul oraşului Breaza, aflate în domeniul privat al localităţii, aprobat prin HCL nr. 26/28.02.2018
 HOTARARE Nr.44 privind aprobarea închirierii unui teren situat în Breaza, str. Viitorului, fn, proprietate privată a oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.43 privind aprobarea dezmembrării unui teren proprietate privată a oraşului Beaza, situat în Breaza, cu nr. cadastral 29671 str. Surdeşti, fn, intravilan şi a documentaţiei de dezmembrare
 HOTARARE Nr.42 privind aprobarea documentaţiei privind delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în oraşul Breaza
 HOTARARE Nr.41 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza la trimestrul I al anului financiar 2018
 HOTARARE Nr.40 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 HOTARARE Nr.39 privind aprobarea organizării, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural “Ion Manolescu” Breaza
 HOTARARE Nr.38 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 29/29.03.2018 privind înfiinţarea societăţii comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL şi a actului constitutiv
 HOTARARE Nr.37 pentru modificarea Regulamentului privind reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul oraşului Breaza, aflate în domeniul privat al localităţii, aprobat prin HCL nr. 26/28.02.2018
 HOTARARE Nr.36 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oraşul Breaza şi Societatea Română de Radiodifuziune
 HOTARARE Nr.35 privind aprobarea constituirea unui drept de uz şi servitute în favoarea SNTGN „Transgaz” SA Mediaş asupra unor terenuri proprietate publică şi privată a oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.34 privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Oraşul Breaza
 HOTARARE Nr.33 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
 HOTARARE Nr.32 privind mandatarea Primarului oraşului Breaza pentru reprezentarea oraşului Breaza în instanţă, într-un litigiu ce vizează dreptul de administrare al domeniului public al oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.31 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.30 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 56/31.05.2007 privind aprobarea reactualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.29 privind înfiinţarea societăţii comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL
 HOTARARE Nr.28 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
 HOTARARE Nr.27 privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Breaza
  HOTARARE Nr.26 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul oraşului Breaza, aflate în domeniul privat al localităţii
 HOTARARE Nr.25 privind acordul de principiu al Consiliului Local Breaza în vederea efectuării unui schimb de teren între oraşul Breaza şi dl. Haneş Dinu Alexandru
 HOTARARE Nr.24 privind constituirea unei comisii mixte
 HOTARARE Nr. 23 privind prelungirea unui contract de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţe
 HOTARARE Nr. 22 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 35/16.03.2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
 HOTARARE Nr. 21 pentru revocarea HCL nr. 133/2016 privind aderarea oraşului Breaza la Asociaţia localităţilor şi zonelor istorice şi de artă din România (ALZIAR)
 HOTARARE Nr. 20 pentru revocarea HCL nr. 137/28.09.2017 privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele şi utilajele aflate în patrimoniul Primăriei oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 19 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii
HOTARARE Nr. 18 privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 3000 mp, situat în intravilanul oraşului Breaza, str. Republicii
HOTARARE Nr. 17 privind amplasarea unei plăcuţe comemorative pe obeliscul amplasat pe aleea din faţa Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza
HOTARARE Nr. 16 privind aprobarea plafonului minim al obligaţiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane fizice şi juridice care urmează a fi publicate
HOTARARE Nr. 15 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale la nivelul oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 14 pentru modificarea Anexei II la HCL nr. 100/28.07.2016 privind aprobarea organizării şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice locale/instituţiilor publice din subordine
HOTARARE Nr. 13 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetar al anului 2017
HOTARARE Nr. 12 privind aprobarea bugetului local al oraşului Breaza şi a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2018
HOTARARE Nr. 11 pentru modificarea HCL nr. 148/26.10.2017 privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a UAT Breaza
HOTARARE Nr. 10 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr. 9 privind aprobarea Procedurii de comunicare a extraselor din Proiectul de Amenajament pastoral pentru pajiştile Oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 8 privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 7 privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
HOTARARE Nr. 6 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pentru anul 2018
HOTARARE Nr. 5 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particulare de pe raza oraşului Breaza, pentru anul şcolar 2018-2019
HOTARARE Nr. 4 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de funcţionare pe anul 2017
HOTARARE Nr. 3 pentru completarea HCL nr. 109/2008 privind reglementarea modalităţii de utilizare a Sălii de sport din oraşul Breaza, modificată şi completată
HOTARARE Nr. 2 pentru completarea HCL nr. 109/2008 privind reglementarea modalităţii de utilizare a Sălii de sport din oraşul Breaza, modificată şi completată
HOTARARE Nr. 1 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 110/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi serviciilor publice din subordine
HOTARARE Nr. 196 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală
HOTARARE Nr. 195 privind aprobarea valorii actualizate, după procesul de achiziţie, a indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor de interes local în oraşul Breaza, judeţul Prahova”, propus în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală
HOTARARE Nr. 194 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Breaza de Jos
HOTARARE Nr. 193 privind aprobarea asocierii Oraşului Breaza cu persoane fizice în vederea elaborării şi aprobării în condiţiile legii a documentaţiei PUZ pentru extindere intravilan oraş Breaza
HOTARARE Nr. 192 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru construcţie şi teren numiţilor Burlacu Maria şi Burlacu Gheorghe
HOTARARE Nr. 191 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru construcţie şi teren doamnei Boncu Anica
HOTARARE Nr. 190 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de uz şi servitute în favoarea SNTGN „Transgaz” SA Mediaş asupra unui teren proprietate privată a oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 189 privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren proprietate privată a oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 188 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
HOTARARE Nr. 187 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 08.12.2017
HOTARARE Nr. 186 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr. 36/2017
HOTARARE Nr. 185 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru revizuire proiect tehnic „Stopare alunecare de teren strada Poieniţei, punct Cazan, oraş Breaza, judeţ Prahova”
HOTARARE Nr. 184 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi – Strada 30 Decembrie (DJ101R) – zona proprietăţii nr.2”
HOTARARE Nr. 183 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi – Strada Şcolii – Cartier Podu Corbului”
HOTARARE Nr. 182 privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării unor proiecte de interes public
HOTARARE Nr. 181 pentru modificarea HCL nr. 128/11.09.2017 privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării unor proiecte de interes public
HOTARARE Nr. 180 privind demararea procedurilor necesare înfiinţării societăţii comerciale pentru administrarea Parcului Industrial, aflat pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 179 privind aprobarea organizării Târgului de Crăciun pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 178 privind amplasarea unui patinoar artificial în Oraşul Breaza pentru sezonul de iarna începând cu anul 2017
HOTARARE Nr. 177 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
HOTARARE Nr. 176 privind constituirea Comisiei de Siguranţa Circulaţiei pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 175 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi — Strada Ocinei – punct Stanciu”
HOTARARE Nr. 174 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi – Strada Colinei- punct Jipa”
HOTARARE Nr. 173 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi – Strada Căprioarelor — cartier Frăsinet”
HOTARARE Nr. 172 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere Str. Libertăţii 1,5 ha-punct Necula”
HOTARARE Nr. 171 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil teren, proprietate publică a oraşului Breaza, situat în Breaza, str.Republicii, nr.63, jud.Prahova
HOTARARE Nr. 170 privind închirierea suprafeţei de 106 mp situată în zona Gurga de către oraşul Breaza de la dna Manole Maria
HOTARARE Nr. 169 pentru completarea HCL nr. 130/11.09.2017 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru achiziţionarea unui teren în vederea includerii acestuia în Parcul Brâncoveanu
HOTARARE Nr. 168 privind stabilirea unei situaţii deosebite, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTARARE Nr. 167 pentru revocarea HCL nr. 151/26.10.2017 privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un teren aparţinând domeniului privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 166 privind desemnarea Primarului-reprezentantul Oraşului Breaza- să voteze şi să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”
HOTARARE Nr. 165 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
HOTARARE Nr. 164 privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a UAT Breaza
HOTARARE Nr. 163 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr. 36/2017
HOTARARE Nr. 162 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
HOTARARE Nr. 161 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţie prin asfaltare DJ101R- strada 30 Decembrie – de la limita cu oraşul Comarnic până în apropiere de intersecţia cu strada Tălii, oraş Breaza”
HOTARARE Nr. 160 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţie prin asfaltare strada Gării, tronson cuprins între strada Republicii şi Intrarea Petuniei”
HOTARARE Nr. 159 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 8 – Strada Frunzelor FN”
HOTARARE Nr. 158 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 7 – Strada Orizontului – punct Bran”
HOTARARE Nr. 157 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 6 – Strada Colinei – intersecţie cu strada Dunării”
HOTARARE Nr. 156 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 5 – Strada Colinei – punct Rădulescu”
HOTARARE Nr. 155 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 4 – Strada Ştefan cel Mare – punct Stanciu”
HOTARARE Nr. 154 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 3 – Strada Plutonier Rădulescu – punct Banu”
HOTARARE Nr. 153 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 2 – Strada Plutonier Rădulescu – punct Ailenei”
HOTARARE Nr. 152 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 1 – Strada Plutonier Rădulescu – punct Nanu”
HOTARARE Nr. 151 privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un teren aparţinând domeniului privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 150 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
HOTARARE Nr. 149 privind reglementarea asigurării serviciului de pază a bunurilor transmise în proprietatea oraşului Breaza situate în Breaza, str. Griviţei, nr.18
HOTARARE Nr. 148 privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a UAT Breaza
HOTARARE Nr. 147 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 9/28.01.2016 privind aprobarea condiţiilor de repartizare, închiriere, exploatare şi administrare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă aflate în proprietate privată a oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 146 privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea spaţiilor cu destinaţia locuinţă, aflate în proprietatea privată a oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 145 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza, pe anul 2018
HOTARARE Nr. 144 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza la data de 30.09.2017
HOTARARE Nr. 143 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii prin asfaltare DJ 710 (str. Ocinei) de la Podul peste Vâlcelul Târsa, până la punct Kiru” oraş Breaza
HOTARARE Nr. 142 pentru modificarea şi completarea HCL nr.132/11.09.2017 privind aprobarea organizării Târgului Tradiţional de Toamnă Breaza şi a taxelor speciale percepute în cadrul funcţionării acestuia, pentru anul 2017
HOTARARE Nr. 141 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 91 mp, proprietate privată a oraşului Breaza, DN1, fn, nr. cadastral 29282, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 140 privind inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a unor bunuri imobile, transmise în proprietatea publică a oraşului prin HG nr. 587/18.08.2017
HOTARARE Nr. 139 privind mandatarea Primarului oraşului Breaza pentru reprezentarea oraşului Breaza în instanţă, într-un litigiu ce vizează dreptul de administrare al domeniului public şi privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 138 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oraşul Breaza şi Best Bridge Services SRL
HOTARARE Nr. 137 privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele şi utilajele aflate în patrimoniul Primăriei oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 136 privind alipirea unor suprafeţe de teren proprietate publică a oraşului Breaza, în suprafaţă totală de 35.909 mp, situate în Breaza, str. Republicii, nr. 65
HOTARARE Nr. 135 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 30/04.04.2013 privind inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a investiţiei “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, judeţul Prahova- oraşul Breaza-proiect SAMTID” şi a Anexei 1 la aceasta
HOTARARE Nr. 134 pentru modificarea HCL nr. 115/27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul ‘‘Reparaţii teren sport din “groapă” Parc Brâncoveanu şi pista din jurul acestui teren”, oraş Breaza, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 133 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr. 36/2017
HOTARARE Nr. 132 privind aprobarea organizării Târgului Traditional de Toamnă Breaza şi a taxelor speciale percepute în cadrul funcţionării acestuia, pentru anul 2017
HOTARARE Nr. 131 privind constituirea unei comisii mixte
HOTARARE Nr. 130 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru achiziţionarea unui teren în vederea includerii acestuia în Parcul Brâncoveanu
HOTARARE Nr. 129 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii prin asfaltare piaţă oraş Breaza, judeţul Prahova”
HOTARARE Nr. 128 privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării unor proiecte de interes public
HOTARARE Nr. 127 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 Ia HCL nr. 36/2017
HOTARARE Nr. 126 privind aprobarea sublocaţiunii parţiale a terenului situat în Breaza, Al. Parcului, fn care face obiectul contractului de închiriere nr. 10317/06.07.2017 către SC Anomis Traditional SRL
HOTARARE Nr. 125 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 124 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere
HOTARARE Nr. 123 privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică
HOTARARE Nr. 122 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Breaza în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr. 121 pentru modificarea HCL nr. 92/2016 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Breaza, modificată
HOTARARE Nr. 120 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Oprea Dorina
HOTARARE Nr. 119 privind aprobarea asigurării de către UAT Breaza a sumei restante corespunzătoare cotei părţi de participare a asociaţiei de proprietari pentru lucrările facturate conform contractului de lucrări nr. 13613/16.09.2015
HOTARARE Nr. 118 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
HOTARARE Nr. 117  privind stabilirea Consiliului de Administraţie al Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza
HOTARARE Nr. 116 privind constituirea unei comisii mixte
HOTARARE Nr. 115 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţii teren sport din “groapă” Parc Brâncoveanu” şi pista din jurul acestui teren, oraş Breaza, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 114 privind inventarierea unui imobil în domeniul privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 113 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza la data de 30.06.2017
HOTARARE Nr. 112 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra a două suprafeţe de teren proprietate privată a oraşului Breaza, situate în Breaza, str. 30 Decembrie, fn, cu CF nr. 29325, respectiv CF nr. 29326
HOTARARE Nr. 111  privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 110 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi serviciilor publice din subordine
HOTARARE Nr. 109 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
HOTARARE Nr. 108 pentru modificarea HCL nr. 34/2016 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.000.000 lei.
HOTARARE Nr. 107 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală
HOTARARE Nr. 106  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 27.06.2017 şi valoarea rest de executat pentru realizarea obiectivului de investiţii Modernizarea şi reabilitarea drumurilor de interes local în oraşul Breaza, judeţul Prahova”
HOTARARE Nr. 105  pentru modificarea HCL nr.105/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 104 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcţie şi teren, situat în Breaza, str.Republicii, nr.51, jud.Prahova
HOTARARE Nr. 103 privind acordul Consiliului Local în vederea achiziţionării serviciilor unei firme de consultanţă
HOTARARE Nr. 102 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor exercitării prerogativelor dreptului de administrare asupra bunurilor proprietatea oraşului Breaza, de către titularii dreptului de administrare anexă Ia HCL nr.79/30.08.2012
HOTARARE Nr. 101 pentru abrogarea literei „d” a articolului 2 din HCL nr. 61/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
HOTARARE Nr. 100 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 78 mp, proprietate privată a oraşului Breaza, str. Drum Nou, f.n., T16, P969, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 99 privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 98 pentru modificarea HCL nr. 109/2016 privind aprobarea înfiinţării şi marcării unor trasee de cicloturism de rang local, tip circuit Breaza
HOTARARE Nr. 97 pentru completarea HCL nr. 79/29.05.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza pentru anul financiar 2016
 HOTARARE Nr. 96 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii /Modernizare alei parc Brâncoveanu, oraş Breaza, judeţul Prahova”
 HOTARARE Nr. 95 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Breaza de Sus II “Schimbarea la faţă”
 HOTARARE Nr. 94 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei “Nistoreşti”
HOTARARE Nr. 93 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”
HOTARARE Nr. 92 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Podu Vadului
HOTARARE Nr. 91 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Valea Târsei
   HOTARARE Nr. 90 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Breaza de Jos
   HOTARARE Nr. 89 pentru modificarea HCL nr. 83/2013 privind aprobarea înfiinţării Clubul Sportiv Orasenesc „Tricolorul” Breaza ca instituţie publică în subordinea Consiliului Local Breaza, cu modificările şi completările ulterioare
   HOTARARE Nr. 88 pentru modificarea HCL nr. 34/2016 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.000.000 lei.
  HOTARARE Nr. 87 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a unei suprafeţe de teren proprietate publică a oraşului Breaza, situată în Breaza, Aleea Parcului, fn
 HOTARARE Nr. 86 privind transmiterea dreptului de închiriere asupra terenului proprietate publică a oraşului Breaza, situat în Breaza, str. Victoriei, fn, către comodatarul construcţiei amplasată pe acesta
 HOTARARE Nr. 85 pentru modificarea HCL nr.53/30.03.2017 privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Breaza
HOTARARE Nr. 84 pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la HCL nr. 45/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii prin asfaltare str.Libertăţii de la intersecţie cu str.Putna până la str.23 August” oraş Breaza, judeţul Prahova
   HOTARARE Nr. 83 privind aprobarea înţelegerii de Cooperare între Oraşul Breaza, Judeţul Prahova din România şi Oraşul Nisporeni, Raionul Nisporeni din Republica Moldova
  HOTARARE Nr. 82 privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziţie publică în vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul judeţului Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”2017
  HOTARARE Nr. 81privind aprobarea cofinanţării oraşului Breaza la Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”2017
 HOTARARE Nr. 80 privinprivind modificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr. 36/2017
HOTARARE Nr. 118 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 117 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 116 PRIVIND REVOCAREA HCL NR.114/20.12.2010 PENTRU APROBAREA NORMELOR SI REGIMULUI CONTRAVENTIILOR PRIVIND BUNA GOSPODARIRE SI INFRUMUSETARE A ORASULUI BREAZA, CONVIETUIRE SOCIALA, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, PROTECTIA MEDIULUI SI CONSERVAREA MEDIULUI INCONJURATOR
HOTARARE Nr. 115 PRIVIND INCHIRIEREA UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 2 HA, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, SITUAT IN PCT.TURBATU
HOTARARE Nr. 114 PENTRU APROBAREA NORMELOR SI REGIMULUI CONTRAVENTIILOR PRIVIND BUNA GOSPODARIRE SI INFRUMUSETARE A ORASULUI BREAZA, CONVIETUIRE SOCIALA, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, PROTECTIA SI CONSERVAREA MEDIULUI INCONJURATOR
HOTARARE Nr. 113 PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI INSTITUTIILOR DE INVATAMANT PRESCOLARE DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 112 PRIVIND TRECEREA UNOR DRUMURI DE ACCES DIN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA IN DOMENIUL PUBLIC AL ACESTUIA
HOTARARE Nr. 111 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII PROFESOR MATEI ST NCIOIU MUZEULUI DE ISTORIE LOCALA SI ETNOGRAFIE DIN CADRUL LICEULUI TEORETIC AUREL VLAICU BREAZA
HOTARARE Nr. 110 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI DIN FONDUL CONSTITUIT PRIN CONTRIBUTIA CONSILIERILOR LOCALI PENTRU ORGANIZAREA UNOR EVENIMENTE DE SFARSIT DE AN
HOTARARE Nr. 109 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 108 PENTRU COMPLETAREA HCL NR.103/05.11.2010 PRIVIND MODIFICAREA PRETULUI LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA POTABILA PRESTAT DE OPERATORUL SC HIDROPRAHOVA SA, PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 107 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA SI AL SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE
HOTARARE Nr. 106 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011
HOTARARE Nr. 105 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 104 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ASOCIATIA SPORTIVA ORASENEASCA BREAZA A BAZEI SPORTIVE, PROPRIETATE PUBLICA A ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 103 PRIVIND MODIFICAREA PRETULUI LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA POTABILA PRESTAT DE OPERATORUL SC HIDROPRAHOVA SA, PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 102 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE DIN ORASUL BREAZA, PREVAZUT IN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 101 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 3,5 HA, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN ORASUL BREAZA, PCT.STRAND
HOTARARE Nr. 100 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNEI TRANZACTII INTRE ORASUL BREAZA, PRIN PRIMAR SI NUMITII ENACHE FLOAREA SI ENACHE ION IN VEDEREA STINGERII LITIGIULUI CE FACE OBIECTUL DOSARULUI CIVIL NR.2208/204/2010-REJUDECARE PRETENTII, AFLAT PE ROLUL JUDECATORIEI CAMPINA
HOTARARE Nr. 99 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL, IN VEDEREA ELABORARII STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECTULUI TEHNIC PENTRU AMENAJAREA SPATIILOR DESTINATE SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA, SITUATE IN IMOBILUL DIN BREAZA, STR.23 AUGUST, NR.132, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 98 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SC ELSID SA A DOUA LOTURI DE TEREN, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 97 PRIVIND APROBAREA ACORDARII SUPLIMENTELOR SALARIALE PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 96 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 95 PENTRU STABILIREA UNOR REGLEMENTARI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PIETEI AGROALIMENTARE A ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 94 PRIVIND TRANSMITEREA, FARA PLATA, CATRE COMUNA POIANA-CAMPINA A UNEI CANTITATI DE PIATRA CUBICA, NECESARA AMENAJARII UNUI DRUM DE INTERES LOCAL
HOTARARE Nr. 93 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 92 PENTRU APROBARE PUD PRIVIND MODIFICARE LIMITA LATERALA EDIFICABIL IN VEDEREA AMPLASARII UNEI LOCUINTE (S = 880 MP) N ORASUL BREAZA, ALEEA SOMES, NR.3, TARLA 28, PARCELA CC 326, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 91 PRIVIND ELIBERAREA LICENTEI DE TRASEU CENTRU BREAZA STR.SURDESTI (VALEA TARSEI) PENTRU SC TUDORACHE TRANS SRL BREAZA
HOTARARE Nr. 90 PRIVIND APROBAREA TARIFULUI MODIFICAT PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PRESTAT POPULATIEI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 89 PRIVIND REACTUALIZAREA DOMENIULUI PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 88 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURII LEGALE PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.18194/28.12.2007 INCHEIAT NTRE ORASUL BREAZA PRIN PRIMAR şI SC LAC DE VERDE SRL
HOTARARE Nr. 87 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL CONSTITUIT PRIN CONTRIBUTIA CONSILIERILOR LOCALI
HOTARARE Nr. 86 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA SI AL SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE
HOTARARE Nr. 85 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI REFERITOR LA MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 84 PENTRU ACCEPTAREA SI ASUMAREA MODIFICARILOR LA BUGETUL PROIECTULUI REABILITAREA şI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE, ORAS BREAZA, JUD. PRAHOVA SI LA CHELTUIELILE LEGATE DE PROIECT, SURVENITE CA URMARE A PROCESULUI DE EVALUARE şI SELECTIE
HOTARARE Nr. 83 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICII/PRESTATII DIVERSE EXECUTATE CATRE TERTI DE SC HIDROPRAHOVA SA
HOTARARE Nr. 82 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 81 PRIVIND INSTITUIREA UNEI TAXE SPECIALE N SCOPUL ASIGURARII UNEI GESTIONARI CORESPUNZăTOARE A CAINILOR FARA STAPAN PE RAZA LOCALITăTII BREAZA
HOTARARE Nr. 80 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA
HOTARARE Nr. 79 PENTRU APROBARE PUZ PRIVIND RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, RETRAGERI POSTERIOARE şI LATERALE PENTRU AMPLASARE CENTRU DE RELAXARE SI INTRETINERE ( ST= 3218 M.P) ORASUL BREAZA, STR. LIBERTATII NR.8 ( DJ 101 R)
HOTARARE Nr. 78 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE şI DESFăşURARE A EVALUăRII MANAGEMENTULUI LA CENTRUL CULTURAL ION MANOLESCU BREAZA
HOTARARE Nr. 77 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII TARGULUI DE TOAMNA SI A TAXELOR SPECIALE PERCEPUTE N CADRUL FUNCTIONARII ACESTUIA, PENTRU ANUL 2010
HOTARARE Nr. 76 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BREAZA N CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII DIN UNITATILE DE NVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 75 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE IN VEDEREA INCHIRIERII TARABELOR METALICE SI DIN BETON SITUATE IN PIATA AGROALIMENTARA ORASENEASCA BREAZA
HOTARARE Nr. 74 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.65/24.06.2010 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 15586,77 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN ORASUL BREAZA, PCT.CARAIMAN
HOTARARE Nr. 73 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE IN DOMENIUL EXECUTARII CONSTRUCTIILOR PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 72 PRIVIND INCHIRIEREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, SITUATE IN PCT.TURBATU
HOTARARE Nr. 71 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL BREAZA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA
HOTARARE Nr. 70 PRIVIND INFIINTAREA UNOR TRASEE TURISTICE IN SCOPUL ATESTARII LOCALITATII BREAZA, JUD.PRAHOVA CA STATIUNE TURISTICA DE INTERES NATIONAL
HOTARARE Nr. 69 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 68 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA SI A SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE
HOTARARE Nr. 67 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.28/24.03.2010 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1013 MP,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 66 PRIVIND REVOCAREA ANEXEI LA HCL NR.36/21.04.2010 REPREZENTAND PLAN DE SITUATIE PENTRU IDENTIFICAREA UNOR TERENURI
HOTARARE Nr. 65 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 15586,77 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT,SITUAT IN ORASUL BREAZA,PCT.CARAIMAN
HOTARARE Nr. 64 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.17/25.02.2010 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PASUNAT SI A TRANSHUMANTEI,PE TERITORIUL ORASULUI BREAZA,PENTRU ANUL 2010.
HOTARARE Nr. 63 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNEI TRANZACTII INTRE ORASUL BREAZA,PRIN PRIMAR SI DL.MIHALACHE CATALIN,IN VEDEREA STINGERII LITIGIULUI CE FACE OBIECTUL DOSARULUI CIVIL NR.1731/204/2007-RECURS OBLIGATIA DE A FACE,AFLAT PE ROLUL CURTII DE APEL PLOIESTI
HOTARARE Nr. 62 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA PENTRU SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI ATELIER SCOALA IN SUPRAFATA CONSTRUITA DE 107 MP SI TEREN AFERENT IN SUPRAFATA DE 330 MP SI TRECEREA ACESTUIA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL LOCALITATII
HOTARARE Nr. 61 PRIVIND VALORIFICAREA,PRIN VANZARE LA LICITATIE A PIETREI CUBICE REZULTATA IN URMA EFECTUARII LUCRARILOR DE MODERNIZARE A DJ 101 R (ZONA CURBE BELIA)
HOTARARE Nr. 60 PENTRU APROBARE PUZ PRIVIND RIDICARE RESTRICTII TEMPORARE DE CONSTRUIRE SI PARCELARE TEREN (S=9011 MP)PENTRU AMPLASARE LOCUINTE DE VACANTA IN ORASUL BREAZA,T9,P 289
HOTARARE Nr. 59 PRIVIND APROBAREA ELABORARII DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE NECESARA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUS IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL REABILITARE SI MODERNIZARE 10.000 KM DRUMURI DE INTERES JUDETEAN SI DRUMURI DE INTERES LOCAL
HOTARARE Nr. 58 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 57 PENTRU CONSTITUIREA UNEI COMISII IN VEDEREA PRELUARII PRIN PROTOCOL A ANSAMBLULUI DE ATRIBUTII SI COMPETENTE PRIVIND SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA,CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 56 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.21/24.03.2010 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA,PENTRU ASIGURAREA UNUI SPATIU SPITALULUI DE BOLI PULMONARE IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII
HOTARARE Nr. 55 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 54 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA IN VEDEREA EXECUTARII UNOR LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA PE BLD.EROILOR
HOTARARE Nr. 53 PENTRU REVOCAREA HCL NR.44/29.04.2010 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 27,5 HA,APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN ORASUL BREAZA,PCT.FRASINET
HOTARARE Nr. 52 PRIVIND INSTITUIREA UNEI RESTRICTII TEMPORARE DE CIRCULATIE PENTRU DJ 101 R SI DJ 710
HOTARARE Nr. 51 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU UNELE OBIECTIVE DE INVESTITII
HOTARARE Nr. 50 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 60 MP PROPRIETATE PUBLICA A ORASULUI BREAZA,SITUAT IN BREAZA,STR.OCINEI,NR.1A,JUD.PRAHOVA,IN VEDEREA AMPLASARII DE MOBILIER NECESAR DESFASURARII ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA -TERASA
HOTARARE Nr. 49 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL FINANCIAR 2009
HOTARARE Nr. 48 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 47 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT CU SOLUTIILE TEHNICE STABILITE PRIN ACESTA SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,PENTRU PROIECTUL REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE,ORAS BREAZA,JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 37 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4064 MP,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 36 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SC ELSID SA A UNOR TERENURI,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 35 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.3/28.01.2010 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 495 MP,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,SITUAT PE STR.PIATRA ARSA ,F.N.,JUD.PRAHOVA,(PCT.MOARA)SI CONCESIONAREA ACESTUIA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI GARAJ
HOTARARE Nr. 34 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII ORASULUI BREAZA CU CS TRICOLORUL BREAZA, PENTRU ANUL 2010
HOTARARE Nr. 33 PENTRU REVOCAREA HCL NR.7/28.01.2010 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 32 PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI,PROIECTUL DE MANAGEMENT CASTIGATOR SI DURATA PENTRU CARE SE INCHEIE CONTRACTUL DE MANAGEMENT
HOTARARE Nr. 31 PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CONSTRUCTIE SI TEREN A NUMITILOR BURLACU MARIA SI BURLACU GHEORGHE
HOTARARE Nr. 30 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 1515 MP, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA,INTABULAT IN CF NR.9765 A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE BREAZA
HOTARARE Nr. 29 PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 450 MP,PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA,IN VEDEREA STRAMUTARII UNEI GOSPODARII DISTRUSA DE INCENDIU
HOTARARE Nr. 28 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1013 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 27 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR IN SUPRAFATA DE 11236MP,RESPECTIV 7394 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 26 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE IN VEDEREA CONCESIONARII UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 7,5 HA,PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 25 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN VEDEREA REALIZARII UNUI TEREN DE MINIFOTBAL CU CONSTRUCTII AFERENTE NECESARE FUNCTIONARII ACESTUIA
HOTARARE Nr. 24 PENTRU APROBARE PUD PRIVIND MODIFICARE LIMITA EDIFICABIL IN VEDEREA AMPLASARII UNEI LOCUINTE(S=400 MP) IN ORASUL BREAZA,STR.OCINEI,NR.81,T=28,P=CC 464
HOTARARE Nr. 23 PRIVIND INSUSIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETELE MEDICALE
HOTARARE Nr. 22 PRIVIND MODIFICAREA RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL SCOLAR 2010-2011,STABILITA PRIN ANEXA LA HCL NR.19/11.03.2010
HOTARARE Nr. 21 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA,PENTRU ASIGURAREA UNUI SPATIU SPITALULUI DE BOLI PULMONARE IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII
HOTARARE Nr. 20 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 19 PRIVIND REORGANIZAREA RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL SCOLAR 2010-2011
HOTARARE Nr. 18 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA, PAROHIEI PODU VADULUI
HOTARARE Nr. 17 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PASUNAT SI A TRANSHUMANTEI, PE TERITORIUL ORASULUI BREAZA, PENTRU ANUL 2010.
HOTARARE Nr. 16 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.140/23.12.2009 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXELOR DE PASUNAT SI DE FANEATA
HOTARARE Nr. 15 PRIVIND REAMPLASAREA STATIEI DE CALATORI EXISTENTA IN PREZENT LA INTERSECTIA STRAZII ETERNITATII CU STRADA REPUBLICII
HOTARARE Nr. 14 PRIVIND INVENTARIEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 13 PRIVIND MAJORAREA CONTRIBUTIEI ORASULUI BREAZA LA CAPITALUL SOCIAL AL SC HIDRO PRAHOVA SA
HOTARARE Nr. 12 PRIVIND MODIFICAREA UNOR HOTARARI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL BREAZA AV�ND
HOTARARE Nr. 11 PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN DIN TERENURILE PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, IN SUPRAFATA DE 33.697 MP, RESPECTIV 61.631 MP
HOTARARE Nr. 10 PRIVIND MODIFICAREA UNOR POZITII DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI BREAZA ATESTAT PRIN HG NR.25/2008
HOTARARE Nr. 9 PENTRU ACORDAREA AVIZULUI CONSILIULUI LOCAL BREAZA PRIVIND COMASAREA UNOR UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 8 PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT LA CASA DE CULTURA ION MANOLESCU BREAZA
HOTARARE Nr. 7 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 6 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DLUI.TANASA VASILE INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI
HOTARARE Nr. 5 PRIVIND SUSPENDAREA UNOR DISPOZITII CUPRINSE IN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL S.P.C.L.E.P. BREAZA, ANEXA LA HCL NR.77/30.07.2009
HOTARARE Nr. 4 PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZATIEI TAXI PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 3 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 495 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT PE STR.PIATRA ARSA , F.N., JUD.PRAHOVA, (PCT.MOARA) SI CONCESIONAREA ACESTUIA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI GARAJ
HOTARARE Nr. 2 PRIVIND DECLARAREA UNOR ZONE PERIURBANE DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 1 PRIVIND AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PRESTAT POPULATIEI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 144 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA, PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 143 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1672 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 142 PRIVIND ACORDAREA UNEI SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI
HOTARARE Nr. 141 PRIVIND ACORDAREA SALARIULUI DE MERIT
HOTARARE Nr. 140 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXELOR DE PASUNAT SI DE FANEATA
HOTARARE Nr. 139 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR EXERCITARII PREROGATIVELOR DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA BUNURILOR PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, DE CATRE TITULARII DREPTULUI DE ADMINISTRARE
HOTARARE Nr. 138 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 450 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT PE STR.PRIMAVERII, F.N., JUD.PRAHOVA SI CONCESIONAREA ACESTUIA IN VEDEREA REALIZARII UNEI LOCUINTE
HOTARARE Nr. 137 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 243 MP DIN TOTALUL DE 693 MP DIN MASURATORI, RESPECTIV 762 MP, CONFORM ACTULUI DE PROPRIETATE
HOTARARE Nr. 136 PRIVIND SUSPENDAREA OBLIGATIEI DE PLATA A CHIRIEI PREVAZUTA IN CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR.2795/22.02.2008
HOTARARE Nr. 135 PRIVIND APROBAREA NOULUI PRET AL APEI POTABILE SI CANALIZARE PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 134 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 133 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 47 MP, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 132 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 38 MP, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 131 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 130 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.65/31.07.2008 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BREAZA IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII DIN UNITATILE DE INVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 129 PRIVIND INCETAREA ACORDARII SPORULUI DE MOBILITATE PENTRU CONSILIERUL JURIDIC DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 128 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – „MODIFICARE RETRAGERI LATERALE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE (S=1050MP) IN ORASUL BREAZA, STR.MUNCII, NR.31, JUD.PRAHOVA”
HOTARARE Nr. 127 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE REGLEMENTARE A CIRCULATIEI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 126 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI BREAZA, PCT.”BUDULICA-VALEA BELIEI”
HOTARARE Nr. 125 PRIVIND VANZAREA IN CONDITIILE LEGII A UNUI TEREN PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, IN SUPRAFATA DE 60 MP, SITUAT IN BREAZA, STR.ARMATA POPORULUI, NR.5A, JUD.PRAHOVA, CU DREPT DE PREEMTIUNE
HOTARARE Nr. 124 PRIVIND APROBAREA VANZARII IN CONDITIILE LEGII 85/1992, REPUBLICATA, MODIFICATA SI COMPLETATA, A IMOBILULUI PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, CU DESTINATIA LOCUINTA, SITUAT IN ORASUL BREAZA, FDT.LILIACULUI, NR.1, BL. 23, SC.A, AP. 4, TITULARULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
HOTARARE Nr. 123 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010
HOTARARE Nr. 122 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 121 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL CONSTITUIT PRIN CONTRIBUTIA CONSILIERILOR LOCALI
HOTARARE Nr. 120 PRIVIND APROBAREA REVIZUIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL „REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA”
HOTARARE Nr. 119 PRIVIND ASOCIEREA ORASULUI BREAZA CU CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, IN VEDEREA REALIZARII UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 118 PRIVIND ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU SI STABILIREA TAXELOR PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 117 PRIVIND VANZAREA IN CONDITIILE LEGII A DOUA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, IN SUPRAFATA TOTALA DE 245 MP, SITUATE IN BREAZA, STR.COLINEI, CU DREPT DE PREEMTIUNE
HOTARARE Nr. 116 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 7 „CRITERII DE SELECTIE” LA HCL NR. 23/26.03.2009 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN ORASUL BREAZA SI ATRIBUIREA IN GESTIUNE DELEGATA
HOTARARE Nr. 115 PRIVIND APROBAREA CONSUMULUI LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOTURISMELE AFLATE IN DOTAREA AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE BREAZA
HOTARARE Nr. 114 PRIVIND ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL BREAZA CU CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA IN VEDEREA PROMOVARII UNUI PROIECT DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 113 PRIVIND INSUSIREA PROCEDURII PENTRU EMITEREA AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE, NECESAR ELABORARII UNUI PUZ
HOTARARE Nr. 112 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 12 MP PROPRIETATE PUBLICA A ORASULUI BREAZA, SITUAT IN BREAZA, STR. REPUBLICII, F.N., JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 111 PRIVIND VALORIFICAREA PRIN VANZARE LA LICITATIE A AUTOVEHICULULUI CATEGORIA AUTOTURISM BREAK, MARCA DACIA 1310
HOTARARE Nr. 110 PRIVIND APROBAREA DESTINATIEI SUMEI CONSTITUITA DIN COTA DE DEZVOLTARE AFERENTA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI/DOTARI AFERENTE INFRASTRUCTURII SERVICIULUI
HOTARARE Nr. 109 PRIVIND COMPLETAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.6510/25.08.1999 INCHEIAT INTRE PRIMARIA ORASULUI BREAZA SI SC FLORICON SALUB SRL
HOTARARE Nr. 108 PRIVIND ANGAJAMENTUL CONSILIULUI LOCAL BREAZA DE A ASIGURA UNELE FINANTARI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE „SALA DE SPORT” PRIN CNI
HOTARARE Nr. 107 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA COMPANIEI NATIONALE DE INVESTITII SA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3.300 MP PE TOATA DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE „SALA DE SPORT”
HOTARARE Nr. 106 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 81/27.08.2009 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 105 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 11,1 HA, SITUAT IN PCT.TUDOSESTI-VALEA MORII, T 16, P 1080 SI P 1139
HOTARARE Nr. 104 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI BREAZA A IMOBILULUI COMPUS DIN CONSTRUCTIE IN SUPRAFATA DE 63 MP SI TEREN AFERENT IN SUPRAFATA DE 374 MP, SITUAT IN BREAZA, STR.REPUBLICII, NR.63, JUD.PRAHOVA – ZONA PARC BRANCOVEANU
HOTARARE Nr. 103 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 102 PRIVIND PROPUNEREA ACORDăRII DENUMIRII „DAN GRIGORESCU” BIBLIOTECII ORASENESTI BREAZA
HOTARARE Nr. 101 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA, DE CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, PE TOATA DURATA EXECUTARII CONSTRUCTIEI, CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
HOTARARE Nr. 100 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA, DE CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, PE TOATA DURATA EXECUTARII CONSTRUCTIEI, CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
HOTARARE Nr. 99 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 98 PENTRU APROBARE PUZ PRIVIND „RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI LOTIZARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE DE VACANTA (S=12.960 MP)” IN ORASUL BREAZA, STR.1 MAI, NR.52, T=28, P=201, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 97 PRIVIND INCHIRIEREA DIRECTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 3500 MP SITUATA IN BREAZA, STR. DN1, FNPODU- CORBULUI
HOTARARE Nr. 96 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA, A UNUI BUN IMOBIL – CLADIRE DE LOCUIT – SI APROBAREA VANZARII ACESTUIA IN CONDITIILE LEGII
HOTARARE Nr. 95 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA, A UNOR TERENURI SITUATE IN PCT.OGRADA
HOTARARE Nr. 94 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI BREAZA, DNEI.MARINA VOICA
HOTARARE Nr. 93 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 20/28.02.2008 PRIVIND APROBAREA SI REGLEMENTAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE SI BUNURI IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE INCHIRIERE
HOTARARE Nr. 92 PRIVIND STABILIREA UNOR TAXE LOCALE PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 91 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI DE REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEME DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA, A TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTIA/EXTINDEREA/REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA
HOTARARE Nr. 90 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE SITUATIE AL TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5000 MP, SITUAT IN ORASUL BREAZA, PCT.PRUND BELIA, ATRIBUIT IN FOLOSINTA GRATUITA SC ELSID SA
HOTARARE Nr. 89 PRIVIND APROBAREA UNOR COMPLETARI SI MODIFICARI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 88 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 87 PENTRU REVOCAREA UNOR DISPOZITII CUPRINSE IN HCL NR.69/30.07.2009 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TERENURI, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 86 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT PE STR. REPUBLICII, NR. 33, BL N5 SI CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 42 MP DIN ACESTA, PENTRU EXTINDEREA CONSTRUCTIEI AFLATA PE TERENUL ALATURAT ACESTEIA
HOTARARE Nr. 85 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 250 MP, SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI BREAZA, STR. OCINEI, NR. 2 BIS , JUD. PRAHOVA
HOTARARE Nr. 84 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 982,62 MP, SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI BREAZA, STR. GRIVITEI, NR.9 BIS , JUD. PRAHOVA, CU NUMARUL CADASTRAL 518
HOTARARE Nr. 83 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA, ANEXA LA HCL 40/30.04.2009
HOTARARE Nr. 82 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII TARGULUI DE TOAMNA SI A TAXELOR SPECIALE PERCEPUTE IN CADRUL FUNCTIONARII ACESTUIA, PENTRU ANUL 2009
HOTARARE Nr. 81 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 13/26.02.2009 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 80 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 79 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC, SITUAT IN BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 82
HOTARARE Nr. 78 PRIVIND APROBAREA REALIZARII UNEI PARCARI PE STR. REPUBLICII LA INTERSECTIA ACESTEIA CU STR. GEN. ION MANOLESCU SI PANA LA INTERSECTIA CU BDUL EROILOR
HOTARARE Nr. 77 PRIVIND ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR
HOTARARE Nr. 76 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
HOTARARE Nr. 75 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE ADMINISTRATIVE
HOTARARE Nr. 74 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI „INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA” LA HCL NR. 40/2009 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 73 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE SIGURANţA CIRCULAţIEI DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 72 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – „SCHIMBAREA DISTANTELOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI – IN VEDEREA AMPLASARII UNEI LOCUINTE”
HOTARARE Nr. 71 PRIVIND VANZAREA IN CONDITIILE LEGII A TERENULUI PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA IN SUPRAFATA DE 438 MP SITUAT IN BREAZA, STR.MIRON CAPROIU, NR.74C, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 70 PRIVIND APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV şI A STATUTULUI ASOCIAţIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARă DE UTILITăţI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE „PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEşEURILOR – PRAHOVA”
HOTARARE Nr. 69 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TERENURI, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 68 PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL BREAZA PENTRU EFECTUAREA OPERATIUNII JURIDICE DE DARE IN PLATA A UNOR BUNURI DE CATRE DEBITORUL SC HIDROJET SA BREAZA IN VEDEREA STINGERII PARTIALE A DATORIILOR INREGISTRATE CATRE BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 67 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 66 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.56/03.07.2008 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 65 PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE COLECTARE SI EPURARE APE UZATE PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 64 PENTRU OBTINEREA UNUI ACORD DE PRINCIPIU SOLICITAT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „VALEA PROVITEI”, NECESAR REALIZARII UNUI PROIECT PUBLIC
HOTARARE Nr. 63 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 21/19.03.2007 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE REGLEMENTARE A CIRCULATIEI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 62 PRIVIND PROPUNEREA ACORDARII DENUMIRII „VIRGIL DUDAU” SALII DE SPORT DIN ORASUL BREAZA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 61 PRIVIND ELABORAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA DEPUNERII UNEI CERERI DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL DE INVESTITII „REABILITARE, MODERNIZARESI DEZVOLTARE UNITATI DE INVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA”
HOTARARE Nr. 60 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SIGURANTA CIRCULATIEI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 59 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 113/2008 PRIVIND INSUSIREA PROCEDURII PENTRU EMITEREA AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE, NECESAR ELABORARII UNUI PUZ
HOTARARE Nr. 58 PENTRU REVOCAREA ANEXEI II LA HCL NR. 39/2008 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2009
HOTARARE Nr. 57 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 56 PRIVIND EFECTUAREA SCHIMBULUI DE TEREN INTRE CONSILIUL LOCAL BREAZA SI DL.PURGHEL FLORIAN
HOTARARE Nr. 55 PRIVIND EFECTUAREA SCHIMBULUI DE TEREN INTRE CONSILIUL LOCAL BREAZA SI DOAMNA PESCARU AURICA
HOTARARE Nr. 54 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 31/26.03.2009 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI – CONSTRUCTIE PARTER (FOSTA CENTRALA TERMICA) SI A TERENULUI AFERENT ACESTEIA, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT IN BREAZA, CARTIER BLOCURI – ZONA LICEULUI TEORETIC „AUREL VLAICU”
HOTARARE Nr. 53 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI PARTERULUI CLADIRII COMPLEX SOCIAL – CULTURAL FILIALA NISTORESTI, IN UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR – GRADINITA NISTORESTI
HOTARARE Nr. 52 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR FORMULATE IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PE RAZA ORASULUI BREAZA PRIN CURSE REGULATE
HOTARARE Nr. 51 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 23/2009 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN ORASUL BREAZA SI ATRIBUIREA IN GESTIUNE DELEGATă
HOTARARE Nr. 50 PRIVIND UTILIZAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE RULMENT INCEPAND CU TRIM II
HOTARARE Nr. 49 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 48 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.20/28.02.2008 PRIVIND APROBAREA SI REGLEMENTAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE SI BUNURI IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE INCHIRIERE, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCL NR.34/30.04.2008
HOTARARE Nr. 47 PRIVIND DESEMNAREA UNEI PERSOANE PENTRU DEPUNERE CERERE DE PLATA LA APIA
HOTARARE Nr. 46 PRIVIND APROBAREA UNUI AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PUZ
HOTARARE Nr. 45 PRIVIND APROBAREA UNUI STUDIU DE CIRCULATIE PENTRU ZONA CENTRALA A LOCALITATII BREAZA
HOTARARE Nr. 44 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 49/29.06.2006 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL BREAZA IN CADRUL CONSILIULUI CONSULTATIV AL SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA
HOTARARE Nr. 43 PRIVIND ELIBERAREA DE ABONAMENTE DE PARCARE PE RAZA ORASULUI BREAZA, IN ZONA BLOCURILOR
HOTARARE Nr. 42 PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZATIILOR TAXI PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 41 PRIVIND INVENTARIEREA DISTINCTA IN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI BREAZA A SUPRAFETEI DE TEREN NECESARA REALIZARII UNEI INVESTITII DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 40 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 39 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR ASOCIERII DINTRE ORASUL BREAZA SI CS TRICOLORUL BREAZA, APLICABILE IN ANUL 2009
HOTARARE Nr. 38 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 13/26.02.2009 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 37 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 36 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL FINANCIAR 2008
HOTARARE Nr. 35 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, SITUAT IN PCT.GARA CFR, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 34 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 22/2009 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009 SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU TRIM.I SI II
HOTARARE Nr. 33 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 32 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.56/03.07.2008 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 31 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CONSTRUCTIE PARTER (FOSTA CENTRALA TERMICA) SI A TERENULUI AFERENT ACESTEIA, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT IN BREAZA, CARTIER BLOCURI ZONA LICEULUI TEORETIC AUREL VLAICU
HOTARARE Nr. 30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE ATELIER MANUFACTURIER (OBIECTE DE JOACA PENTRU COPII) SI ANEXA IN ORASUL BREAZA, STR.BUCEGI, NR.40, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI IN ORASUL BREAZA, LA INTERSECTIA STR. REPUBLICII CU STR.PLT.RADULESCU
HOTARARE Nr. 28 PRIVIND APROBAREA UNUI AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PUZ
HOTARARE Nr. 27 PRIVIND APROBAREA PLANUL URBANISTIC ZONAL – „ODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE SEDIU ADMINISTRATIV, ATELIER MANUFACTURIER, ANEXA” IN ORASUL BREAZA, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.15, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 26 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA, PAROHIEI PODU VADULUI
HOTARARE Nr. 25 PRIVIND MODIFICAREA CHIRIILOR PREVAUTE IN UNELE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 24 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXELOR DE PASUNAT SI DE FANEATA
HOTARARE Nr. 23 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN ORASUL BREAZA SI ATRIBUIREA IN GESTIUNE DELEGATA
HOTARARE Nr. 22 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009 SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU TRIM.I SI II
HOTARARE Nr. 21 PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PRESTAT POPULATIEI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 20 PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII SI VANZARII IN CONDITIILE LEGII 85/1992, REPUBLICATA A IMOBILULUI PROPRIETATE DE STAT, CU DESTINATIA LOCUINTA, SITUAT IN ORASUL BREAZA, AL. PARCULUI, NR. 5, BL. 14B, SC.B, ET.1, AP. 7, TITULARULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
HOTARARE Nr. 19 PRIVIND ACORDAREA UNEI SCUTIRI DNEI DRACEA EUFRUSINA DE LA PLATA TAXELOR AFERENTE ELIBERARII C.U. SI A.C.
HOTARARE Nr. 18 PRIVIND INSUSIREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA A UNOR PLANURI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
HOTARARE Nr. 17 PENTRU APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR PRIVIND NTOCMIREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA- ORAS BREAZA
HOTARARE Nr. 16 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII ORASULUI BREAZA CU JUDETUL PRAHOVA, N VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR- PRAHOVA
HOTARARE Nr. 15 PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI PARTENERIATUL ORASELOR MICI SI MIJLOCII DIN JUDETUL PRAHOVA, N VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR DE INTERES COMUN
HOTARARE Nr. 14 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI STATULUI DE FUNCAII AL CASEI DE CULTURA ION MANOLESCU BREAZA
HOTARARE Nr. 13 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI STATULUI DE FUNCTI AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 12 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII PENTRU SERVICIILE DE GOSPODăRIE şI NTREţINERE
HOTARARE Nr. 11 PRIVIND APROBAREA NOII STRUCTURI ORGANIZATORICE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 10 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICII/PRESTATII DIVERSE EXECUTATE CATRE TERTI DE SC HIDROPRAHOVA SA
HOTARARE Nr. 9 PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA, A SUMEI PENTRU PLATA CURSURILOR DE PREGATIRE, FORMARE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA A CONSILIERILOR LOCALI
HOTARARE Nr. 8 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI A SERVICIILOR DE PIATA PE TERITORIUL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 7 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR PENTRU INCLUDEREA LOCALITATII BREAZA IN PROGRAMUL DE IMPADURIRE A TERENURILOR DEGRADATE
HOTARARE Nr. 6 PRIVIND INCHIRIEREA DIRECTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 3500 MP SITUATA IN BREAZA, STR. DN1, FN- PODU-CORBULUI
HOTARARE Nr. 5 PRIVIND INCHIRIEREA DIRECTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 3000 MP SITUATA IN BREAZA, STR. DN1, FN- PODU-CORBULUI
HOTARARE Nr. 4 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008
HOTARARE Nr. 3 PRIVIND APROBAREA A DOUA AVIZE PREALABILE DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PUZ
HOTARARE Nr. 2 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 109/2008 PRIVIND REGLEMENTAREA MODALITATII DE UTILIZARE A SALII DE SPORT DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 1 PENTRU APROBAREA MASTER PLANULUI PRIVIND LUCRARILE DE REABILITARE A SISTEMELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI EPURAREA APELOR UZATE PENTRU JUDEţUL PRAHOVA
Translate »
Sari la conținut