ROMANIA                                                                                    

     JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL BREAZA                                                              

 

HOTARARE

pentru modificarea HCL nr. 109/2008 privind reglementarea modalitatii de utilizare a Salii de sport  din orasul Breaza

 

Avand in vedere expunerea de motive nr.672/15.01.2009, formulata de dl. Bercaroiu Catalin, consilier local;

Luand act de:

- raportul de specialitate nr. 913/21.01.2009 intocmit de dna Sichim Elena, sef Serviciu financiar-contabil;

 -  raportul Comisiei  pentru prognoza ... buget –finante din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;

- avizul nr.1090/23.01.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.”c” raportat la alin.(2), lit. „b”, si art. 115, alin.(1) lit.”b”, coroborate cu art. 45 alin.(2) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata;

 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

 

Art.I. Articolul 2 alin. (1) lit. “b” pct. 1, 2 si 4 ale HCL nr. 109/2008 privind reglementarea modalitatii de utilizare a Salii de sport  din orasul Breaza se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“        1. fotbal in sala in sezonul rece – 120 lei/ora;

2.     fotbal in sala in sezonul cald- 60 lei/ora;

3.     tenis de camp- 20 lei/ora ”.

Art.II Prezenta hotarare se va comunica: Prefecturii Prahova, Primarului orasului Breaza, administratorului Primariei, Serviciului financiar-contabil si va fi facuta publica prin afisare.

 

  Presedinte de Sedinta:                                                                      Contrasemneaza:

          Consilier,                                                                                Secretar,

 

          Ioana Anghel                                                                     Elena Moldoveanu

 

Breaza, 29 ianuarie 2009

Nr. 2