ROMANIA

      JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL BREAZA

 

 

HOTARARE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

Avand in vedere expunerea de motive nr.672/15.01.2009 formulata de dl. Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza, prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2008;

Tinand seama de:

-         raportul de specialitate  nr.913/21.01.2009 intocmit de seful Serviciului Financiar Contabil- dna Sichim Elena;

-         avizul Comisiei pentru prognoza…buget finante…comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;

-   avizul nr.1090/23.01.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), teza finala din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;

In temeiul art.36, alin. (4) lit. “a” raportat la alin. “2” lit. “b” si art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art.45 alin. (2) lit. “a” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

 

Art.1.Aproba rectificarea bugetului local pe anul 2008 in conformitate cu anexa  care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Serviciul Financiar – Contabil din cadrul Primariei orasului Breaza.

 

 

Presedinte de Sedinta                                                                       Contrasemneaza:

         Consilier,                                                                                        Secretar,

 

       Ioana Anghel                                                                            Elena Moldoveanu

 

 

 

Breaza, 29 ianuarie 2009

Nr. 4