ROMANIA                                                                            
      JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL BREAZA

 

HOTARARE

Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor  de piata pe teritoriul orasului Breaza

 

Având în vedere expunerea de motive nr.12983/03.09.2008, formulată de dl. Dragan Niculae, Viceprimarul orasului Breaza;

Tinand seama de :

-          raportul de specialitate nr.16.037/22.10.2008 intocmit de dl. Chitu Cornel, inspector comercial;

-          avizul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat…;

-          avizul nr.1099/23.01.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prev. OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata,  ale HG nr. 333/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare OG nr. 99/2000

În temeiul prevederilor art.36 alin. 6 lit. a, pct. 7 raportat la alin. 2 lit. d si  art. art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

 

Art.1. Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul orasului Breaza conform Anexei la prezenta.

Art.2. In vederea solutionarii cererilor pentru emiterea acordului de functionare, Primarul orasului Breaza va desemna o comisie formata din angajati din cadrul aparatului de specialitate pentru analizarea documentatiei depusa de fiecare solicitant in parte.  

Art.3. Prezenta se va comunica de catre Serviciul Administratie publica locala : Institutiei Prefectului Prahova, Primarului, viceprimarului, inspectorului comercial si va fi facuta publica prin afisare.

 

Preşedinte de Şedinta                                                                    Contrasemnează:

         Consilier,                                                                                       Secretar,           Ioana Anghel                                                                     Elena Moldoveanu

 
Breaza, 29 ianuarie 2009
Nr.8

 

 

Anexa

                                                                                          la Hotarârea Consiliului Local

                                                                                               Nr. 8 din 29.01.2009

 

 

R E G U L A M E N T

privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a

serviciilor de piata pe teritoriul orasului Breaza

 

Art.1.Desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul orasului Breaza se poate face in baza acordului/autorizatiei de functionare emis/a de Primarul orasului Breaza.

Art.2.Prin activitati comerciale si servicii de piata se înteleg:

a) comert cu ridicata/ de gros desfasurat in spatii comerciale

b) comert cu amanuntul/de detail desfasurat in spatii comerciale

c) comert ambulant (comert cu amanuntul realizat prin trecerea dintr-un loc in altul, in rulote mobile, standuri mobile, chioscuri mobile sau in vehicule special amenajate)

d) comert in zone publice (permanent sau sezonier in piete, targuri, oboare, pasaje publice, gari, autogari, drumuri publice si strazi sau orice zona de alta natura destinata folosintei publice)

e) serviciu de alimentatie publica

f) prestari de servicii

Art.3.Acordul de functionare reprezinta actul administrativ emis de catre Primarul orasului Breaza prin care se reglementeaza desfasurarea de catre agentii economici a activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe raza orasului Breaza.

Art.4.(1) Agentii economici (societatii comerciale, persoane fizice autorizate,  intreprinderi individuale, intreprinderi familiale etc.) vor solicita acordul de functionare atat pentru sediu, cat si pentru fiecare punct de lucru unde desfasoara activitate.

(2) Solicitarea acordului se va face si in cazul transferului, mutarii sau extinderii exercitiului comercial, precum si in cazul modificarilor aduse structurii de vanzare.

(3) Nu este necesar a obtine acordul de functionare pentru sediile sociale ale agentilor economici si pentru sediile in care se desfasoara exclusiv activitate de birou, fara a implica activitate cu publicul.

Art.5.Pana la data de 31 martie, toti agentii economici care desfasoara in prezent activitate comerciala si servicii de piata, sunt obligati sa solicite acord de functionare pentru fiecare punct de lucru de pe teritoriul orasului Breaza.

Art.6.Documentatia necesara pentru obtinerea acordului de functionare este urmatoarea:

a)     cererea de autorizare tip care va cuprinde si orarul de functionare propus spre aprobare, iar in cazul  in care acesta nu poate fi aprobat in forma propusa de solicitant i se comunica acestuia, in scris, motivele care stau la baza acestui refuz. In acest caz, solicitantul va face o noua cerere in care va solicita aprobarea unui nou orar, conform cerintelor prezentului regulament si motivatiilor comunicate in scris.

b)    copie dupa documentele de constituire si inregistrare ale agentului economic (certificat de inregistrare, autorizatie persoana fizica, intreprindere individuala, intreprindere familiala, etc), conform legislatiei în vigoare ;

c)     copie dupa certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului privind punctul de lucru ce urmeaza a fi autorizat si activitatea acestuia;

d)    copie dupa autorizatiile de functionare eliberate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare (Pompieri, Sanepid, Sanitar-veterinar, Protectia muncii, Protectia mediului, etc.), dupa caz ;

e)     copie dupa actul care atesta posesia legala a spatiului în care se desfasoara sau urmeaza sa se desfasoare activitatea,  precum si dupa schita acestuia, (destinatia spatiului trebuie sa corespunda cu profilul activitatii ce se va desfasura in acesta);

f)      copie contract salubritate

g)     copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal;

h)     copie dupa actele de calificare pentru personalul angajat pentru efectuarea activitatilor comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentatie publica;

i)       declaratie privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica cf. HG nr.843/1999 (model Tip)

j)       Aviz/Accept Asociatie de proprietari/locatari conform Legii nr.230/2007 (model Tip)

k)     acordul scris al proprietarilor locuintelor cu care se învecineaza, daca acestea se afla la o distanta mai mica de 15 metri fata de ferestrele locuintelor respective, pentru unitatile de mica industrie, comert si prestari de servicii;

l)       in cazul unitatilor de alimentatie publica, acordul scris al proprietarilor locuintelor cu care se invecineaza, atunci cand programul acestora se desfasoara dupa orele 2200 ;

m)  copie dupa chitanta de plata a taxei pentru eliberarea acordului de functionare;

n)     dovada asigurarii de catre responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice in localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci si in alte locuri de distractie sau de agrement pe care le conduc precum si pe spatiile din vecinatatea localului pe o raza de 100 m

Art.7.Criteriile în baza carora se va elibera acordul de functionare pentru agentii economici care îsi desfasoara activitatea pe raza orasului Breaza sunt:

a) corelarea desfasurarii activitatii comerciale într-o structura de vanzare cu continutul certificatului de urbanism si al autorizatiei de construire, cu respectarea regulamentului local de urbanism;

b) respectarea prevederilor legale in materie de urbanism cu privire la constructiile, modificarile constructiilor sau amenajarile care se fac pentru deschiderea

punctului de lucru;

          c) desfasurarea unei activitati economice civilizate, cu respectarea conditiilor de protectie a vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor, precum si a mediului;

f) indeplinirea cerintelor profesionale de catre personalul angajat pentru exercitarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentatie publica (absolvirea unui curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare si de alimentatie publica, organizat conform legislatiei în vigoare sau dovada desfasurarii a cel putin 2 ani de activitate profesionala de comercializare de produse alimentare si/sau de alimentatie publica si absolvirea unui curs de notiuni fundamentale de igiena );

g) respectarea legislatiei privind ordinea si linistea publica;

h) respectarea prevederilor HCL nr.31/2008 pentru aprobarea normelor si regimului contraventiilor privind buna gospodarire si infrumusetare a orasului Breaza, convietuire sociala, administrarea domeniului public, protectia si conservarea mediului inconjurator, precum si a altor hotarari adoptate de consiliul local si dispozii emise de primar, in acest sens;

i) afisarea la loc vizibil din exterior si respectarea orarului de functionare aprobat prin acordul de functionare.

Art.8.(1) Cluburile cu profil de disco-bar sau de discoteca pot functiona dupa orele 22.00 cu program muzical,  daca sunt amplasate  la cel putin 100 de metri distanta fata de locuinte, sau daca spatiile in care-si desfasoara activitatea se afla in cladiri proiectate si construite special in acest scop, oferind protectie fonica, iar prin activitatea lor nu afecteaza linistea si dreptul la odihna al locuitorilor cu care se invecineaza.De asemenea,  daca unitatea se afla la parterul sau subsolul unei cladiri colective, poate fi folosita muzica dupa orele 22.00 numai in cazul in care asociatia de proprietari isi da acordul cu conditia obtinerii acordului legalizat al vecinilor cei mai apropiati, pe orizontala si pe verticala, de fiecare data cand se solicita autorizarea orarului.

          (2) Restaurantele cu formatii si unitatile care organizeaza manifestari (actiuni) cu caracter festiv (nunti, botezuri, etc.), pot desfasura program muzical dupa ora 22°° numai cu acordul expres al Primariei orasului Breaza. Acest acord se va elibera pentru acest tip de unitati, în urmatoarele conditii:

a) unitatea nu se afla la parterul blocurilor sau nu are pereti comuni cu o alta cladire care este utilizata în scop de locuinta ;

b) daca unitatea nu se afla în situatia de la lit. „a” va putea desfasura program muzical prelungit doar cu acordul prevazut la art.6 lit.l).

(3) Societatile comerciale care sunt autorizate sa administreze localuri publice (discoteci, baruri, restaurante si altele similare), cu program dupa orele 22,00 sunt obligat sa asigure ordinea in spatii proprii precum si in cele din vecinatatea localului, pe o raza de 100 m de la usa de acces prin personal specializat, firme de protectie si paza sau mijloace tehnice de inregistrare si alarmare conectate la dispeceratul unei firme de paza, in masura sa intervina cu operativitate pentru rezolvarea oricaror situatii legate de persoanele care au frecventat localul.

(4) Delimitarea zonei de responsabilitate si a mijloacelor de supraveghere si interventie sunt specificate in planul de paza, avizat de catre politie in conformitate cu prev. art. 5 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

(5) Comisia locala de ordine publica infiintata in baza Legii nr. 371/2004 va aproba lista societatilor si localurilor care intra sub incidenta prevederilor susmentionatebla propunerile Directiei Politiei comunitare, Serviciului administratie publica, Comp. Inspectie comerciala si Jandarmeriei, lista care va fi inaintata Serviciului administratie publica locala.

Art.9.(1) Unitatile de prestari servicii vor obtine acord de functionare numai daca  spatiul in care se desfasoara activitatea este propice pentru desfasurarea activitatii

solicitate, în conformitate cu schita spatiului.

          (2) Unitatile de prestari servicii generatoare de zgomot care se învecineaza direct cu spatii locuite îsi vor stabili orarul de functionare în intervalul orelor 0700 – 2200.

Acest program de functionare se poate prelungi cu aprobarea Primariei orasului Breaza în baza acordului prevazut la art.6 lit.k).

Art.10. (1) Desfasurarea de activitati comerciale pe domeniul public si privat al orasului Breaza se face numai in zonele stabilite de consiliul local si prin Regulamentul local de urbanism.

             (2) In zonele publice se pot comercializa numai produse care respecta prevederile legale cu privire la etichetare, marcare si ambalare.

   (3) Pe domeniul public si privat al orasului Breaza se pot desfasura urmatoarele activitati:

a) comert de mic detaliu (comercializarea de flori, ziare, carti, reviste, produse

specifice sarbatorilor traditionale, alte produse comercializate cu ocazia festivalurilor);

b) comert de întâmpinare care consta în comercializarea produselor unitatilor

comerciale în imediata vecinatate a acestora (bauturi racoritoare, înghetata , produse de

panificatie si patiserie, etc.);

c) alimentatie publica desfasurata în terase sezoniere ale unitatilor de alimentatie publica;

d) spectacole, festivaluri, manifestari cultural - artistice si sportive;

e) campanii promotionale.

            (4) In perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate sau amplasate, dupa caz, doar spatii de asteptare pentru calatori, pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie si ziarelor.

Art.11.(1) Pe raza orasului Breaza se interzice:

a) desfacerea de bauturi alcoolice neîmbuteliate, la mese, tarabe, tonete, chioscuri sau in orice alte locuri care nu au spatii de deservire interioara ;

b) amplasarea de rulote sau corturi în vederea practicarii activitatilor comerciale si a serviciilor de piata.

c) amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor ;

d) comercializarea ori expunerea spre vanzare a bauturilor alcoolice, a tipariturilor si inregistrarilor audio si video cu continut obscen care contravin bunelor moravuri, a tigarilor si a celorlalte produse din tutun in incinta unitatilor de invatamant, a caminelor si locurilor de cazare pentru elevi

Prevederile art.11 lit.d) se aplica si agentilor economici care deservesc bufetele de incinta sau asigura aprovizionarea elevilor si studentilor cu produse de panificatie si bauturi racoritoare, avind, in acest scop, acceptul de functionare din partea conducerilor unitatilor de invatamint respective.

e) amplasarea unitatilor de alimentatie publica, care comercializeaza bauturi alcoolice, la o distanta mai mica de 100 metrii de biserici, de servicii si echipamente publice (institutii publice, unitati de invatamant, etc).

f)  functionarea unitatilor fara a fi dotate cu mijloace moderne de cântarire a marfurilor si încasare a contravalorii acestora (a marfurilor/serviciilor) conform legislatiei în domeniu;

Art.12 (1)Acordurile de functionare se clasifica în:

a) acord de functionare pentru spatii comerciale /prestari servicii ;

b) acord de functionare pentru activitatile comerciale desfasurate în piata agroalimentara , targuri, oboare, gari, autogari, de catre agentii economici;

c) acord de functionare pentru desfasurarea de activitati comerciale pe domeniul public si privat al orasului Breaza (drumuri publice si strazi sau orice zona de alta natura destinata folosintei publice);

d) autorizatie de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica.

(2)Acordul de functionare cuprinde si orarul de functionare si mentiunea : « in cazul unor reclamatii intemeiate Primaria orasului Breaza va reduce programul de functionare iar la reclamatii repetate primarul va suspenda activitatea comerciala. »

Art. 13. Taxele pentru eliberarea acordurilor de functionare sunt cele cuprinse in HCL nr. 39/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009.

Art.14. (1) Acordurile de functionare pentru spatii comerciale/ prestari servicii ;   se elibereaza pentru o perioada de un  an cu obligatia reinnoirii acestuia.

             (2) Acordurile pentru desfasurarea de activitati comerciale în piata agroalimentara, targuri, oboare, gari, autogari, drumuri publice si strazi sau orice zona de alta natura destinata folosintei publice, se elibereaza anual sau sezonier.

   (3) Este obligatorie vizarea anuala a autorizatiei de functionare privind  activitatea de alimentatie publica pâna la data de 31 martie a anului fiscal respectiv (numai dupa plata taxei pentru viza anuala si depunerea documentelor privind eventualele modificari, dupa caz ).

          Art.15. Nu se elibereaza autorizatie si acord de functionare in urmatoarele situatii :

          - aduce prejudicii spatiilor aflate in incinta sau in apropierea unor cladiri de valoare arhitectonica deosebita ori cu valoare de patrimoniu;

- exercitiul comercial se face in spatii improvizate;

- se incalca dispozitiile actelor normative in vigoare;

- autorizatia contravine planului general de dezvoltare urbana si criteriilor generale privind determinarea zonelor si locurilor de vanzare din localitate.

Art.16.(1)Vanzarile de lichidare si cele de soldare, insotite de lista de inventar pentru marfurile propuse spre lichidare sau soldare, cf. formularelor prevazute in H.G. nr.333/2003, se vor desfasura numai dupa ce acestea vor fi notificate la primarie in termenul prevazut de legislatia in vigoare.

          (2)Vanzarile sub denumirea de magazin de fabrica sau depozit de fabrica se vor desfasura numai dupa anuntarea desfasurarii acestei activitati la primarie.

(3)Este interzisa conditionarea vanzarii catre consumator a unui produs de cumpararea unei cantitati impuse sau de cumpararea concomitenta a unui alt produs sau serviciu. Este interzisa, de asemenea, orice tip de vanzare fortata.

Art.17.Incalcarea dispozitiilor din prezentul regulament care conform actelor normative in materie si hotararilor adoptate de consiliul local constituie contraventii, se sanctioneaza conform celor stabilite prin acestea.

Art.18. (1) În cazul în care se încalca în mod repetat dispozitiile legale privind linistea si ordinea publica , precum si în cazul nerespectarii în mod repetat a clauzelor prevazute în acordul de functionare, Primarul orasului poate suspenda activitatea comerciala pe o perioada de pâna la 30 de zile pentru structura de vanzare respectiva.

            (2) Nerespectarea masurii de suspendare prevazuta la alineatul (1) duce la anularea acordului de functionare, prin emiterea de catre Primarul orasului a unei Dispozitii în acest sens, în baza referatului întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primariei.

Art.19. Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre persoanele imputernicite de primar, daca legea nu dispune altfel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A                                                                      Nr._______din___________

           JUDEŢUL PRAHOVA

  PRIMĂRIA ORAŞULUI BREAZA

       CABINETUL PRIMARULUI

 

ACORD DE FUNCTIONARE

comert / prestari de servicii

 

            Luand act de cererea nr._________ din _________ a dlui / dnei ________________________ reprezentant al S.C. / P.F.________________________________si a documentatiei anexate acesteia;

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) si (3) din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modificata si completata coroborate cu cele ale pct.1 lit.d din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 aprobate de H.G. nr.333/2003 ;

In temeiul art.63, alin.5, lit.g din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

Primarul orasului Breaza, judetul Prahova, emite urmatorul acord de functionare:

 

            Societatii / PF______________________________________________________________ cu sediul in ____________________,  str._________________________________________nr.____, bl.____, sc.___, et.____, ap._____, judetul____________________, inregistrat la Registrul Comertului sub nr.____________ C.U.I.________________________pentru punctul de lucru cu profil ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, în oraşul Breaza, str.____________________________________, nr.____, bl.____, sc.____, et.____, ap._____, conditionat de:

-         respectarea obiectului de activitate al societăţii pentru punctul de lucru;

-         respectarea prevederilor H.C.L.nr.31/2007 pentru aprobarea normelor si regimului contraventiilor privind buna gospodarire si infrumusetare a orasului Breaza, convietuire sociala, administrarea domeniului public, protectia si conservarea mediului inconjurator;

-         respectarea legislatiei privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

In cazul in care desfasurarea activitatii necesita ocuparea temporara a domeniului public, acest lucru se va face numai cu acordul autoritatii publice locale si cu achitarea taxei stabilite.

Nerespectarea celor mentionate mai sus si in lipsa autorizaţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, prezentul acord este nul şi neavenit.

            Se aprobă următorul program de funcţionare: ______________________________________

                                                                                     ______________________________________

                                                                                     ______________________________________.

Valabilitatea acordului este de un an de la data emiterii.

 

P R I M A R,

NICOLAE FERĂSTRĂERU

 

Red./Dact.Ref.sup.Lavinia Elena Motoroiu

2ex

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    R O M Â N I A                                                                      Nr._______din___________

           JUDEŢUL PRAHOVA

  PRIMĂRIA ORAŞULUI BREAZA

       CABINETUL PRIMARULUI

 

ACORD DE FUNCTIONARE

pe domeniul public si privat

 

            Luand act de cererea nr._________ din _________ a dlui / dnei ________________________ reprezentant al S.C. / P.F.________________________________si a documentatiei anexate acesteia;

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) si (3) din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modificata si completata coroborate cu cele ale pct.1 lit.d din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 aprobate de H.G. nr.333/2003 ;

In temeiul art.63, alin.5, lit.g din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

Primarul orasului Breaza, judetul Prahova, emite urmatorul acord de functionare:

 

            Societatii /PF _______________________________________________________________ cu sediul in ____________________,  str._________________________________________nr.____, bl.____, sc.___, et.____, ap._____, judetul____________________, inregistrat la Registrul Comertului sub nr.____________ C.U.I.________________________pentru punctul de lucru cu profil ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, în oraşul Breaza, str.____________________________________, nr.____, bl.____, sc.____, et.____, ap._____, conditionat de:

-         respectarea obiectului de activitate al societăţii pentru punctul de lucru;

-         respectarea prevederilor H.C.L.nr.31/2007 pentru aprobarea normelor si regimului contraventiilor privind buna gospodarire si infrumusetare a orasului Breaza, convietuire sociala, administrarea domeniului public, protectia si conservarea mediului inconjurator;

-         respectarea legislatiei privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

In cazul in care desfasurarea activitatii necesita ocuparea temporara a domeniului public, acest lucru se va face numai cu acordul autoritatii publice locale si cu achitarea taxei stabilite.

Nerespectarea celor mentionate mai sus si in lipsa autorizaţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, prezentul acord este nul şi neavenit.

            Se aprobă următorul program de funcţionare: ______________________________________

                                                                                     ______________________________________

                                                                                     ______________________________________.

Valabilitatea acordului este de un an de la data emiterii.

 

P R I M A R,

NICOLAE FERĂSTRĂERU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Dact.Ref.sup.Lavinia Elena Motoroiu

2ex

 

   

 

 

R O M Â N I A                                                                      Nr._______din___________

           JUDEŢUL PRAHOVA

  PRIMĂRIA ORAŞULUI BREAZA

       CABINETUL PRIMARULUI

 

ACORD DE FUNCTIONARE

in piata agroalimentara

 

            Luand act de cererea nr._________ din _________ a dlui / dnei ________________________ reprezentant al S.C. / P.F.________________________________si a documentatiei anexate acesteia;

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) si (3) din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modificata si completata coroborate cu cele ale pct.1 lit.d din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 aprobate de H.G. nr.333/2003 ;

In temeiul art.63, alin.5, lit.g din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

Primarul orasului Breaza, judetul Prahova, emite urmatorul acord de functionare:

 

            Societatii / PF______________________________________________________________ cu sediul in ____________________,  str._________________________________________nr.____, bl.____, sc.___, et.____, ap._____, judetul____________________, inregistrat la Registrul Comertului sub nr.____________ C.U.I.________________________pentru punctul de lucru cu profil ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,în oraşul Breaza, str.____________________________________, nr.____, bl.____, sc.____, et.____, ap._____, conditionat de:

-         respectarea obiectului de activitate al societăţii pentru punctul de lucru;

-         respectarea prevederilor H.C.L.nr.31/2007 pentru aprobarea normelor si regimului contraventiilor privind buna gospodarire si infrumusetare a orasului Breaza, convietuire sociala, administrarea domeniului public, protectia si conservarea mediului inconjurator;

-         respectarea legislatiei privind comercializarea produselor si serviciilor de piata ;

-         respectarea Regulamentului privind organizarea si functionarea pietei orasului Breaza, aprobat prin H.C.L. nr.97/2007

-     achitarea taxelor stabilite prin hotarari ale consiliului local.

Nerespectarea celor mentionate mai sus si in lipsa autorizaţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, prezentul acord este nul şi neavenit.

            Se aprobă următorul program de funcţionare: ______________________________________

                                                                                     ______________________________________

                                                                                     ______________________________________.

Valabilitatea acordului este de un an de la data emiterii.

 

P R I M A R,

NICOLAE FERĂSTRĂERU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Dact.Ref.sup.Lavinia Elena Motoroiu

2ex

 

   

 

 R O M Â N I A                                                                      Nr._______din___________

           JUDEŢUL PRAHOVA

  PRIMĂRIA ORAŞULUI BREAZA

       CABINETUL PRIMARULUI

 

ACORD DE FUNCTIONARE

pentru Targul de toamna “Sfanta Paraschiva”

 

            Luand act de cererea nr._________ din _________ a dlui / dnei ________________________ reprezentant al S.C. / P.F.________________________________si a documentatiei anexate acesteia;

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) si (3) din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modificata si completata coroborate cu cele ale pct.1 lit.d din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 aprobate de H.G. nr.333/2003 ;

In temeiul art.63, alin.5, lit.g din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

 

Primarul orasului Breaza, judetul Prahova, emite urmatorul acord de functionare:

 

            Societatii ____________________________________________________________ S.R.L. cu sediul in ____________________,  str._________________________________________nr.____, bl.____, sc.___, et.____, ap._____, judetul____________________, inregistrat la Registrul Comertului sub nr.____________ C.U.I.________________________pentru punctul de lucru cu profil ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, în oraşul Breaza, str.____________________________________, nr.____, bl.____, sc.____, et.____, ap._____, conditionat de:

-         respectarea obiectului de activitate al societăţii pentru punctul de lucru;

-         respectarea prevederilor H.C.L.nr.31/2007 pentru aprobarea normelor si regimului contraventiilor privind buna gospodarire si infrumusetare a orasului Breaza, convietuire sociala, administrarea domeniului public, protectia si conservarea mediului inconjurator;

-         respectarea legislatiei privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

-     achitarea taxelor stabilite prin hotarari ale consiliului local.

Nerespectarea celor mentionate mai sus si in lipsa autorizaţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, prezentul acord este nul şi neavenit.

            Se aprobă următorul program de funcţionare: ______________________________________

                                                                                     ______________________________________

                                                                                     ______________________________________.

Valabilitatea acordului este de  la _______________ pana la _______________.

 

 

P R I M A R,

NICOLAE FERĂSTRĂERU

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Dact.Ref.sup.Lavinia Elena Motoroiu

2ex

  

 

  

 

 R O M Â N I A                                                                      Nr._______din___________

           JUDEŢUL PRAHOVA

  PRIMĂRIA ORAŞULUI BREAZA

       CABINETUL PRIMARULUI

 

ACORD DE FUNCTIONARE

pentru “ Festivalul Berii”

 

            Luand act de cererea nr._________ din _________ a dlui / dnei ________________________ reprezentant al S.C. / P.F.________________________________si a documentatiei anexate acesteia;

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) si (3) din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modificata si completata coroborate cu cele ale pct.1 lit.d din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 aprobate de H.G. nr.333/2003 ;

In temeiul art.63, alin.5, lit.g din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

 

Primarul orasului Breaza, judetul Prahova, emite urmatorul acord de functionare:

 

            Societatii / PF ____________________________________________________________  cu sediul in ____________________,  str._________________________________________nr.____, bl.____, sc.___, et.____, ap._____, judetul____________________, inregistrat la Registrul Comertului sub nr.____________ C.U.I.________________________pentru punctul de lucru cu profil ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, în oraşul Breaza, str.____________________________________, nr.____, bl.____, sc.____, et.____, ap._____, conditionat de:

-         respectarea obiectului de activitate al societăţii pentru punctul de lucru;

-         respectarea prevederilor H.C.L.nr.31/2007 pentru aprobarea normelor si regimului contraventiilor privind buna gospodarire si infrumusetare a orasului Breaza, convietuire sociala, administrarea domeniului public, protectia si conservarea mediului inconjurator;

-         respectarea legislatiei privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

In cazul in care desfasurarea activitatii necesita ocuparea temporara a domeniului public, acest lucru se va face numai cu acordul autoritatii publice locale si cu achitarea taxei stabilite.

Nerespectarea celor mentionate mai sus si in lipsa autorizaţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, prezentul acord este nul şi neavenit.

            Se aprobă următorul program de funcţionare: ______________________________________

                                                                                     ______________________________________

                                                                                     ______________________________________.

Valabilitatea acordului este de la ______________  pana la ______________.

 

P R I M A R,

NICOLAE FERĂSTRĂERU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Dact.Ref.sup.Lavinia Elena Motoroiu

2ex

            

 

 

 

               R O M Â N I A                                                                      Nr._______din___________

           JUDEŢUL PRAHOVA

  PRIMĂRIA ORAŞULUI BREAZA

       CABINETUL PRIMARULUI

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica

 

            Luand act de cererea nr._________ din _________ a dlui / dnei ________________________ reprezentant al S.C. / P.F.________________________________si a documentatiei anexate acesteia;

In conformitate cu prevederile :

-          art.6 alin.(2) si (3) din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modificata si completata coroborate cu cele ale pct.1 lit.d din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 aprobate prin H.G. nr.333/2003 ;

-          art.268 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;

In temeiul art.63, alin.5, lit.g din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

 

Primarul orasului Breaza, judetul Prahova, emite urmatorul acord de functionare:

 

            Societatii / PF______________________________________________________________ cu sediul in ____________________,  str._________________________________________nr.____, bl.____, sc.___, et.____, ap._____, judetul____________________, inregistrat la Registrul Comertului sub nr.____________ C.U.I.________________________pentru punctul de lucru cu profil ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, în oraşul Breaza, str.____________________________________, nr.____, bl.____, sc.____, et.____, ap._____, conditionat de:

-          respectarea obiectului de activitate al societăţii pentru punctul de lucru;

-          respectarea prevederilor H.C.L.nr.31/2007 pentru aprobarea normelor si regimului contraventiilor privind buna gospodarire si infrumusetare a orasului Breaza, convietuire sociala, administrarea domeniului public, protectia si conservarea mediului inconjurator;

-          respectarea legislatiei privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

In cazul in care desfasurarea activitatii necesita ocuparea temporara a domeniului public, acest lucru se va face numai cu acordul autoritatii publice locale si cu achitarea taxelor stabilite.

Nerespectarea celor mentionate mai sus si in lipsa autorizaţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, prezentul acord este nul şi neavenit.

            Se aprobă următorul program de funcţionare: ______________________________________

                                                                                     ______________________________________

                                                                                     ______________________________________.

Valabilitatea acordului este de un an de la data emiterii.

 

P R I M A R,

NICOLAE FERĂSTRĂERU

Red./Dact.Ref.sup.Lavinia Elena Motoroiu

2ex

 

 

 

DENUMIREA ORGANIZATORULUI

  Nr. ....... din .......

 

Catre,

                                                                                ................................

                                                                                       (primarie)

                                                                               - domnului primar -

 

          Va facem cunoscut ca in ziua de ............ luna ................... anul  .........., intre orele ......... si .........., in localitatea ............,  judetul .............., locul ..................... se va desfasura o adunare  publica organizata de catre noi.

    La adunare vor participa circa .................................. persoane.

    Traseele de acces spre locul adunarii, precum si cele de dispersare vor fi

  ................................................ .

              Scopul adunarii publice il constituie manifestarea (aprobarii, adeziunii sau  protestului) in legatura cu .................. .

    Va asiguram ca adunarea se va desfasura in mod pasnic si civilizat.

    Din partea noastra sunt imputerniciti sa asigure si sa raspunda de masurile  privind buna organizare a adunarii, astfel incat aceasta sa se desfasoare in conditii pasnice, civilizate si sa nu degenereze in acte de violenta, domnii:

    - ....................................................................................................................................

    - ................................................................................................................................*)

    Personalul desemnat de noi sa execute masuri de ordine pe parcursul desfasurarii adunarii si pe trasee va purta urmatorul insemn distinctiv:

  ................................................................................................................................

    In sprijinul bunei desfasurari a adunarii, solicitam din partea primariei si a organelor de politie luarea urmatoarelor masuri:

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

                                                

Semnatura si stampila

                                                       organizatorului

 

_________

  *) Se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor

     imputernicite sa raspunda de organizare.