ROMANIA                                                                            

      JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL BREAZA

 

HOTARARE

privind alocarea din bugetul local al orasului Breaza, a sumei pentru plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.51012/19.01.2009, formulata de dl.Catalin Mihalache, consilier local;

Luand act de:

-          - raportul de specialitate nr.1055/23.01.2009 intocmit de dna.Elena Sichim, Sef Serviciu Financiar din cadrul Primariei orasului Breaza;

-          raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului

public si privatcomert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 

-          avizul nr.1095/23.01.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu disp.art.67 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Breaza coroborat cu prev.art.41 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali;

In temeiul art.36, alin. (9) si art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1)

din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata.

 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

 

Art.1. Aproba alocarea, in limita fondurilor disponibile, a unei sume din bugetul local al orasului Breaza pe anul 2009, pentru plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Prefecturii Prahova si Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primariei orasului Breaza.

 

Presedinte de sedinta,                                                            Contrasemneaza,

          Consilier,                                                                                Secretar,

     Ioana Anghel                                                                        Elena Moldoveanu

 

 

Breaza, 29 ianuarie 2009

Nr.9